คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า (จบ)

อำนาจหน้าที่

1. พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ แนวทาง แผนพัฒนาไฟฟ้าของประเทศ และปัญหาอุปสรรคการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนศักยภาพและแหล่งพลังงานของประเทศ รวมทั้งความต้องการของประชาชน โดยเน้นการพัฒนาประเทศและพลังงานอย่างยั่งยืน2. เสนอประธานคณะกรรมาธิการฯ เพื่อเรียกเอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทำ หรือในเรื่องที่พิจารณาศึกษา ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา3. รวบรวมเอกสาร ข้อมูล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการฯ เสนอต่อคณะกรรมาธิการการพลังงานเพื่อพิจารณา4. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมาธิการการพลังงานได้มอบหมาย

รายนามคณะอนุกรรมาธิการ

รายนามอดีตคณะกรรมาธิการ
ไม่มีข้อมูล

กำหนดการประชุม

บันทึกการประชุม

ไม่พบข้อมูล

สรุปผลการประชุม