คณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เพื่อสาธารณะ

อำนาจหน้าที่

1) พิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชุมชน เพื่อรักษาสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน เช่น การปลูกป่า เป็นต้น พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน 2) พิจารณาศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับชุมชน 3) รวบรวมเอกสาร ข้อมูล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการฯ เสนอต่อคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภา เพื่อพิจารณา 4) ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภา มอบหมาย

รายนามคณะอนุกรรมาธิการ

รายนามอดีตคณะอนุกรรมาธิการ
ไม่มีข้อมูล

กำหนดการประชุม

ครั้งที่ วันที่
17 กันยายน 2556 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
4/2555 4 กันยายน 2555 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
3/2555 14 สิงหาคม 2555 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
2/2555 24 เมษายน 2555 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ   บันทึกการประชุม  
1/2555 29 กุมภาพันธ์ 2555 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ   บันทึกการประชุม  

แสดง 5 รายการ จากทั้งหมด 5 รายการ
หน้า 1

รายงาน

รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง  การศึกษาและตรวจสอบทรัพย์สินของรัฐ
ในสัญญาสัมปทาน (ฉบับที่ ๑)

รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง  การศึกษาและตรวจสอบทรัพย์สินของรัฐ
ในสัญญาสัมปทาน (ฉบับที่ ๒)
(ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายย้ายค่ายหมายเลขโทรศัพท์และการใช้ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเอื้อธุรกิจเอกชน)รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัย
เพื่อให้งานวิจัยสามารถใช้ในการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างยั่งยืน

รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง การส่งเสริมการใช้พลังงานแบตเตอรี่
และรพยถยนต์ไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมันเพื่อลดภาวะโลกร้อน รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง แนวทางการลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซธรรมชาติ (NGV)รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง  การศึกษาวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมเซรามิกลำปางรายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
เพื่อความปลอดภัยของบ้านเมือง
รวมกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินงาน
ของคณะอนุกรรมาธิการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การสื่อสารผ่านดาวเทียม
logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00303208

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
1 คน