คณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เพื่อสาธารณะ

อำนาจหน้าที่

1) พิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชุมชน เพื่อรักษาสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน เช่น การปลูกป่า เป็นต้น พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน 2) พิจารณาศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับชุมชน 3) รวบรวมเอกสาร ข้อมูล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการฯ เสนอต่อคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภา เพื่อพิจารณา 4) ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภา มอบหมาย

รายนามคณะอนุกรรมาธิการ

รายนามอดีตคณะกรรมาธิการ
รูปนายสิงห์ชัย ทุ่งทอง
นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายสำเภา ศรัทธาพงษ์
นายสำเภา ศรัทธาพงษ์
อนุกรรมาธิการ
รูปนายประวิทย์ ฤทธิ์เดช
นายประวิทย์ ฤทธิ์เดช
อนุกรรมาธิการ
รูปนายสุรศักดิ์ นันทวิริยกุล
นายสุรศักดิ์ นันทวิริยกุล
อนุกรรมาธิการ
รูปศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
อนุกรรมาธิการ
รูปนายวีระกุล อรัณยะนาค
นายวีระกุล อรัณยะนาค
อนุกรรมาธิการ
รูปพลตรี รศ.นพ.ชัยชุมพล  สุวรรณเตมีย์
พลตรี รศ.นพ.ชัยชุมพล สุวรรณเตมีย์
อนุกรรมาธิการ
รูปนายมงคล วุฒิธนากุล
นายมงคล วุฒิธนากุล
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายพงศา ชูแนม
นายพงศา ชูแนม
รองเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ
รูปศาสตราจารย์นิลวรรณ เพชระบูรณิน
ศาสตราจารย์นิลวรรณ เพชระบูรณิน
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง
พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายดิเรก ถึงฝั่ง
นายดิเรก ถึงฝั่ง
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์
นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายถนอม ส่งเสริม
นายถนอม ส่งเสริม
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายพีระ มานะทัศน์
นายพีระ มานะทัศน์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลเอก ชูชาติ สุขสงวน
พลเอก ชูชาติ สุขสงวน
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลเอก รัชกฤต กาญจนวัฒน์
พลเอก รัชกฤต กาญจนวัฒน์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายประสงค์ศักดิ์ บุญเดช
นายประสงค์ศักดิ์ บุญเดช
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายสมบูรณ์ งามลักษณ์
นายสมบูรณ์ งามลักษณ์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายโสภณ ศรีมาเหล็ก
นายโสภณ ศรีมาเหล็ก
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์
นายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายสาคร สร้อยสังวาลย์
นายสาคร สร้อยสังวาลย์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายเกริก มีมุ่งกิจ
นายเกริก มีมุ่งกิจ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายจักร์แก้ว ดุเหว่า
นายจักร์แก้ว ดุเหว่า
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายจิระณัฏฐ์ ไชยวารี
นายจิระณัฏฐ์ ไชยวารี
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายทรงพล ชื่นอารมณ์
นายทรงพล ชื่นอารมณ์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลตรี นายแพทย์ถนอม สุภาพร
พลตรี นายแพทย์ถนอม สุภาพร
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายไพชยันต์ จันทร์ขอนแก่น
นายไพชยันต์ จันทร์ขอนแก่น
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

กำหนดการประชุม

บันทึกการประชุม

สรุปผลการประชุม

ไม่พบข้อมูล