คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา

อำนาจหน้าที่

พิจารณาศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการอาชีวศึกษา และติดตามการดำเนินการ นโยบาย งบประมาณ แนวทาง และกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อนำผลการพิจารณาศึกษาในเรื่องดังกล่าวรายงานต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา โดยมีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ๑๘๐ วัน

รายนามคณะอนุกรรมาธิการ

รายนามอดีตคณะกรรมาธิการ
รูปพลเรือเอก สุรศักดิ์  ศรีอรุณ
พลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายสุพจน์  เลียดประถม
นายสุพจน์ เลียดประถม
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รูปศาสตราจารย์ พลเรือเอกวีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี
ศาสตราจารย์ พลเรือเอกวีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี
อนุกรรมาธิการ
รูปนายวีรวัฒน์ วรรณศิริ
นายวีรวัฒน์ วรรณศิริ
อนุกรรมาธิการ
รูปนางศิริพรรณ ชุมนุม
นางศิริพรรณ ชุมนุม
อนุกรรมาธิการ
รูปนายประสาน ประวัติรุ่งเรือง
นายประสาน ประวัติรุ่งเรือง
อนุกรรมาธิการ
รูปพลโทดนัย เงินโสภา
พลโทดนัย เงินโสภา
อนุกรรมาธิการ
รูปนายสกล เขมะพรรค
นายสกล เขมะพรรค
อนุกรรมาธิการ
รูปนายสุนันทวิทย์ พลอยขาว
นายสุนันทวิทย์ พลอยขาว
อนุกรรมาธิการ
รูปนายจำรัส ด้วงสุวรรณ
นายจำรัส ด้วงสุวรรณ
อนุกรรมาธิการ
รูปนายวิทวัส บุญญสถิตย์
นายวิทวัส บุญญสถิตย์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลเอก สุนัย สัมปัตตะวานิช
พลเอก สุนัย สัมปัตตะวานิช
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลอากาศโทจุลจรูญ แสงงำพาล
พลอากาศโทจุลจรูญ แสงงำพาล
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายอำนาจ เต็มสงสัย
นายอำนาจ เต็มสงสัย
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายธรรมรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายธรรมรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน
นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายสุทธิ ผลสวัสดิ์
นายสุทธิ ผลสวัสดิ์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

กำหนดการประชุม

บันทึกการประชุม

สรุปผลการประชุม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
- พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
 
 
**มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ (บางส่วน)**
- พระราชบัญญัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๑
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลับรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
**มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (บางส่วน)**
- พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓

logo-clicksenate
ช่องทางรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความคิดเห็นของประชาชน
ช่องทางรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความคิดเห็นของประชาชน

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00114697

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
4 คน