คณะอนุกรรมาธิการติดตาม ตรวจสอบ และกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการเกษตรและสหกรณ์

อำนาจหน้าที่

รายนามคณะอนุกรรมาธิการ

รายนามอดีตคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลตำรวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
พลตำรวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รูปศาสตราจารย์เกียรติคุณนิพนธ์ คันธเสวี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนิพนธ์ คันธเสวี
อนุกรรมาธิการ
รูปนายสุวิช ชูตระกูล
นายสุวิช ชูตระกูล
อนุกรรมาธิการ
รูปพลตำรวจตรีเดชา ไคยฤทธิ์
พลตำรวจตรีเดชา ไคยฤทธิ์
อนุกรรมาธิการ
รูปพลตำรวจตรีเกษม สังขพันธ์
พลตำรวจตรีเกษม สังขพันธ์
อนุกรรมาธิการ
รูปพลตำรวจโทวิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์
พลตำรวจโทวิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์
อนุกรรมาธิการ
รูปนายวิชัย นพอมรบดี
นายวิชัย นพอมรบดี
อนุกรรมาธิการ
รูปพันตำรวจเอก ญัติ จาบประไพ
พันตำรวจเอก ญัติ จาบประไพ
อนุกรรมาธิการ
รูปนายพูนศักดิ์ สุวรรณรัตน์
นายพูนศักดิ์ สุวรรณรัตน์
อนุกรรมาธิการ
รูปว่าที่ร้อยตรี วิชาญ อาทากูล
ว่าที่ร้อยตรี วิชาญ อาทากูล
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ
รูปนางจิตร์ธนา ยิ่งทวีลาภา
นางจิตร์ธนา ยิ่งทวีลาภา
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนางสุอำภา คชไกร
นางสุอำภา คชไกร
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายเชษฐ ตันสกุล
นายเชษฐ ตันสกุล
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลตำรวจโท จิรสิทธิ์ มหินทรเทพ
พลตำรวจโท จิรสิทธิ์ มหินทรเทพ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลตำรวจตรี สถิตย์ ต้นสงวน
พลตำรวจตรี สถิตย์ ต้นสงวน
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายวันชัย ฉัตรหิรัญย์
นายวันชัย ฉัตรหิรัญย์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายธีระ เหลือทรัพย์สิน
นายธีระ เหลือทรัพย์สิน
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายเสรี ทรงศักดิ์
นายเสรี ทรงศักดิ์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลตำรวจตรีภิรมย์ มาลากุล ณ อยุธยา
พลตำรวจตรีภิรมย์ มาลากุล ณ อยุธยา
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายธรรมนูญ ศรีวาลัย
นายธรรมนูญ ศรีวาลัย
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลตำรวจโทถวัล มั่งคั่ง
พลตำรวจโทถวัล มั่งคั่ง
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายสุชิต ผลเจริญ
นายสุชิต ผลเจริญ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลตำรวจโทมนตรี จำรูญ
พลตำรวจโทมนตรี จำรูญ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนางสาวเบญจวรรณ เหลือทรัพย์สิน
นางสาวเบญจวรรณ เหลือทรัพย์สิน
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายพิษณุ เหรียญมหาสาร
นายพิษณุ เหรียญมหาสาร
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายนิติพัฒน์ จารุเรืองพงศ์
นายนิติพัฒน์ จารุเรืองพงศ์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนางยุวดี บำรุงบุตร
นางยุวดี บำรุงบุตร
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลเอก เมธี สมุทรักษ์
พลเอก เมธี สมุทรักษ์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลตำรวจตรี ลิขิต กลิ่นอวล
พลตำรวจตรี ลิขิต กลิ่นอวล
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายปราโมทย์ วานิชานนท์
นายปราโมทย์ วานิชานนท์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์
นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายหัสสดิษฐ์ ดังธนาวุฒิกุล
นายหัสสดิษฐ์ ดังธนาวุฒิกุล
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพันตำรวจโทสุเอก ฉินธนทรัพย์
พันตำรวจโทสุเอก ฉินธนทรัพย์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

กำหนดการประชุม

ครั้งที่ วันที่
28 เมษายน 2557 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
22 เมษายน 2557 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
28 มีนาคม 2557 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
19 มีนาคม 2557 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
12 มีนาคม 2557 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
5 มีนาคม 2557 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
26 กุมภาพันธ์ 2557 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
22 มกราคม 2557 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
15 มกราคม 2557 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
6 ธันวาคม 2556 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 96 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
รายงานร่างพระราชบัญญัติ

ตามข้อบังคับฯ ข้อ 136

ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร)

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....

 

รายงานการพิจารณศึกษา 

 แนวทางการพัฒนาผลไม้ไทยอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง

 ปัญหาของพืชสมุนไพร

 การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร

 แนวทางการพัฒนายางพารา

 การติดตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำยม

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กระทรวงเกษตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘

 แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

 คำแถลงนโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

 สรุปสาระสำคัญคำแถลงนโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

 ตารางสรุปประเด็นการแถลงนโยบาย นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร


logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00203859

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
2 คน