คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อำนาจหน้าที่

ดำเนินการพิจารณาศึกษานโยบาย แผนงาน และแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของไทยในภูมิภาคต่างๆ เชิงโบราณสถาน ศิลปะวัฒนธรรม และธรรมชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง โดยคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวภูมิภาค มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาศึกษา รวบรวมข้อมูลเอกสาร รายงาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ โดยให้มีอำนาจออกคำสั่งเรียกเอกสาร หรือเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา ได้ตามที่เห็นสมควร แล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมาธิการต่อไป

รายนามคณะอนุกรรมาธิการ

รายนามอดีตคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายสุโข วุฑฒิโชติ
นายสุโข วุฑฒิโชติ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลโทสุจินดา สุทธิพงศ์
พลโทสุจินดา สุทธิพงศ์
อนุกรรมาธิการ
รูปนายธนา ธรรมวิหาร
นายธนา ธรรมวิหาร
อนุกรรมาธิการ
รูปนายพิภพ วุฒิประสิทธิ์
นายพิภพ วุฒิประสิทธิ์
อนุกรรมาธิการ
รูปนายนวรัตน์ กรัษนัยรวิวงค์
นายนวรัตน์ กรัษนัยรวิวงค์
อนุกรรมาธิการ
รูปนายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์
นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์
อนุกรรมาธิการ
รูปนายฉงค์ จงยศยิ่ง
นายฉงค์ จงยศยิ่ง
อนุกรรมาธิการ
รูปนายศุภากร รัชพงศ์
นายศุภากร รัชพงศ์
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ
รูปนายอภิชาติชาย บุญลือ
นายอภิชาติชาย บุญลือ
อนุกรรมาธิการ
รูปนางสาวณัฐธีรา ขจรเสรีลิขิตกุล
นางสาวณัฐธีรา ขจรเสรีลิขิตกุล
ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายโอฬาร อัศวฤทธิกุล
นายโอฬาร อัศวฤทธิกุล
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายอิทธิพล คุณปลื้ม
นายอิทธิพล คุณปลื้ม
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายรัชฎา จิวาลัย
นายรัชฎา จิวาลัย
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายสมศักดิ์ จิตติมิตร
นายสมศักดิ์ จิตติมิตร
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายจักรฤทธิ์ โชติดำรง
นายจักรฤทธิ์ โชติดำรง
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายณรงค์ศักดิ์ คูบุญญอารักษ์
นายณรงค์ศักดิ์ คูบุญญอารักษ์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนางสาวชูศรี สัตยานนท์
นางสาวชูศรี สัตยานนท์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายกำธรณ์ โลววิวัฒนกุล
นายกำธรณ์ โลววิวัฒนกุล
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายพูนศักดิ์ สุวรรณรัตน์
นายพูนศักดิ์ สุวรรณรัตน์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนางสาวกาญจน์ภิวรรณ กีรติเรืองเดช
นางสาวกาญจน์ภิวรรณ กีรติเรืองเดช
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปดร.วรพงศ์ ภูมิบ่อพลับ
ดร.วรพงศ์ ภูมิบ่อพลับ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนางสาวภัทรากุล พราหมณ์น้อย
นางสาวภัทรากุล พราหมณ์น้อย
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายจงคล้าย วรพงศธร
นายจงคล้าย วรพงศธร
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

กำหนดการประชุม

ครั้งที่ วันที่
31/2555 29 มกราคม 2556 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
30/2555 18 มกราคม 2556 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
29/2555 18 ธันวาคม 2555 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
28/2555 15 พฤศจิกายน 2555 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
27/2555 19 ตุลาคม 2555 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
26/2555 18 กันยายน 2555 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
25/2555 11 กันยายน 2555 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
24/2555 5 กันยายน 2555 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
23/2555 3 กรกฎาคม 2555 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
22/2555 27 มิถุนายน 2555 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 31 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4