คณะอนุกรรมาธิการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

อำนาจหน้าที่

1. พิจารณาแผนงานและโครงการในการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของประเทศ 2. พิจารณาแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ให้สามารถดำเนินการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างกิจการกีฬาของประเทศให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 3. แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นพิจารณาศึกษาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเพื่อความเป็นเลิศได้ตามที่เห็นสมควร 4. รายงานผลคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการฯ ให้คณะกรรมาธิการฯ รับทราบทุก 3 เดือน 5. สรุปผลการพิจารณาและจัดทำรายงานพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการฯ เสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายนามคณะอนุกรรมาธิการ

รายนามอดีตคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายสุโข วุฑฒิโชติ
นายสุโข วุฑฒิโชติ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายสมปอง จังทองศิริ
นายสมปอง จังทองศิริ
อนุกรรมาธิการ
รูปนายสุชาติ แจสุรภาพ
นายสุชาติ แจสุรภาพ
อนุกรรมาธิการ
รูปนายธัชสกล พรหมจมาศ
นายธัชสกล พรหมจมาศ
อนุกรรมาธิการ
รูปนายธนา ธรรมวิหาร
นายธนา ธรรมวิหาร
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายจินดา เดชภิมล
นายจินดา เดชภิมล
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายกิจ พฤกษ์ชะอุ่ม
นายกิจ พฤกษ์ชะอุ่ม
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายวิโรจน์ กิจกุลอนันตเอก
นายวิโรจน์ กิจกุลอนันตเอก
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายราเชลล์ ได้ผลธัญญา
นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายชาญวิทย์ ผลชีวิน
นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายธัญญา โพธิ์วิจิตร
นายธัญญา โพธิ์วิจิตร
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายโสภิต ภาโนมัย
นายโสภิต ภาโนมัย
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตติ์
นายปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตติ์
อนุกรรมาธิการ
รูปนายอโณทัย  ฤทธิปัญญาวงศ์
นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ

กำหนดการประชุม

ครั้งที่ วันที่
4/2557 3 เมษายน 2557 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
3/2557 20 กุมภาพันธ์ 2557 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
2/2557 27 มกราคม 2557 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
1/2557 8 มกราคม 2557 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
29/2556 (งดประชุม) 28 พฤศจิกายน 2556 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
29/2556 (งดประชุม) 26 พฤศจิกายน 2556 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
28/2556 (งดประชุม) 21 พฤศจิกายน 2556 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
27/2556 25 ตุลาคม 2556 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
26/2556 17 ตุลาคม 2556 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
25/2556 10 ตุลาคม 2556 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 71 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 

 

 
logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00338943

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
1 คน