Connected successfully
  • Slide no.4
  • Slide no.5
  • Slide no.7
  • Slide no.2
  • Slide no.12


ร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน