แสดงผล ข้อมูลรายงานการศึกษา พบข้อมูลทั้งหมด ๑๔๐ รายการ  
ปี ลำดับ รายงานการศึกษาเรื่อง เปิดอ่าน
๒๕๔๔ Hacked By VellCraSH ๔๗๔๕
๒๕๔๔ โครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ๓๗๐๔
๒๕๔๔ ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา ๘๔๓
๒๕๔๕ การตรวจสอบการจารกรรมพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทย ๓๗๒๗
๒๕๔๕ รายงานประจำปี ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓ ของสถาบันพระปกเกล้า ๑๖๗๗
๒๕๔๕ แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิต การตลาดไข่ไก่ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ๑๑๑๗๔
๒๕๔๕ ข้อเท็จจริงและผลกระทบของการจัดทำผลสำรวจของประชาชน (โพลล์) ๑๙๓๙
๒๕๔๕ โครงการก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย และโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย จังหวัดสงขลา ๓๘๕๖
๒๕๔๕ สถานการณ์และปัญหายาบ้าต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ๑๐๖๐
๒๕๔๕ ความสัมพันธ์และปัญหาพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ๕๐๔๕
๒๕๔๕ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน ๓๘๑๘
๒๕๔๕ ๑๐ การฝังกลบขยะในพื้นที่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ราษฎร ๒๒๗๕
๒๕๔๕ ๑๑ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนที่ ๒ ๑๔๐๒
๒๕๔๕ ๑๓ การพัฒนาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ๑๒๐๖
๒๕๔๕ ๑๔ มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังอย่างยั่งยืน ๑๑๙๔
๒๕๔๕ ๑๕ การส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผลิตและจำหน่ายไวน์เสรี ๒๐๖๓
๒๕๔๕ ๑๖ ปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๘๓๕๙๘
๒๕๔๖ การปฏิบัติราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนที่ ๑ ๑๗๗๑
๒๕๔๖ ติดตามการปฏิรูประบบราชการ ๒๒๔๑
๒๕๔๖ ผลกระทบของการบังคับใช้กฎหมาย ๑๑ ฉบับ ๒๔๐๔
๒๕๔๖ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ ๘๕๓
๒๕๔๖ นโยบาย มาตรการ การบำบัดฟื้นฟูและติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ๔๕๕๓
๒๕๔๖ ปัญหาการพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ๕๐๒๖
๒๕๔๖ มาตรการในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ๒๙๕๑
๒๕๔๖ การสอบสวนโครงการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๐๙๒
๒๕๔๖ การพิจารณาศึกษาสภาพข้อเท็จจริงการเกิดอุบัติการณ์เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานจังหวัดตรัง ๒๑๘๙
๒๕๔๖ ๑๐ ติดตามตรวจสอบโครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๖๖๗
๒๕๔๖ ๑๑ การติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ๓๖๓๑
๒๕๔๖ ๑๒ กรณีการใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนผู้ชุมนุมคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย บริเวณถนนหน้าโรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ ๑๓๖๓
๒๕๔๖ ๑๓ ปัญหาและผลกระทบของการดำเนินตามนโยบายประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด ๙๗๓
๒๕๔๖ ๑๔ การทุจริตกรณีการซื้อที่ดินและการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เป็นสำนักงานใหญ่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์แห่งใหม่ ๖๕๙
๒๕๔๖ ๑๕ ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว ๗๗๙๗
๒๕๔๖ ๑๖ ศึกษาพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ๒๑๑๖
๒๕๔๖ ๑๗ พิจารณาศึกษากฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ๙๐๔
๒๕๔๖ ๑๘ สรุปผลงานประจำปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ๘๗๖
๒๕๔๖ ๑๙ แนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก ๓๒๓๐๑
๒๕๔๖ ๒๐ ผลดีและผลเสียของการบริโภคพืชกระท่อม เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอว่าควรยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือไม่ ๕๔๒๘๗
๒๕๔๖ ๒๑ นโยบายและแนวทางการควบรวมกิจการธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ๖๗๕๐
๒๕๔๗ ประเด็น “สงครามที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิรัก” ๒๑๒๗
๒๕๔๗ การปฏิบัติราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนที่สอง (รายงานลับ) ๗๗๑
๒๕๔๗ แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิต การตลาดสุกรอย่างยั่งยืน ๑๐๓๕๙
๒๕๔๗ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย เรื่อง การส่งออกข้าว ๓๑๑๒
๒๕๔๗ การแก้ไขฟื้นฟูวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ๒๐๓๑
๒๕๔๗ ความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัว ๑๐๓๕๑
๒๕๔๗ ปัญหาการทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรงของนักเรียน นักศึกษา ๘๕๖๒
๒๕๔๗ การจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป สำหรับปี ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
๒๕๔๗ อ้อยและน้ำตาล ๔๔๕๑
๒๕๔๗ ๑๐ ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ ๑๓๙๗
๒๕๔๗ ๑๑ การดำเนินกิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชน ๓๖๙๕
๒๕๔๗ ๑๒ การดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ๓๐๑๘