แสดงผล ข้อมูลรายงานการศึกษา พบข้อมูลทั้งหมด ๑๔๐ รายการ  
ปี ลำดับ รายงานการศึกษาเรื่อง เปิดอ่าน
๒๕๔๔ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหิน จำนวน ๒ แห่ง (โครงการโรงไฟฟ้าบ่อนอกและโรงไฟฟ้าหินกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ๔๗๒๓
๒๕๔๔ โครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ๓๖๙๗
๒๕๔๔ ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา ๘๒๑
๒๕๔๕ การตรวจสอบการจารกรรมพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทย ๓๗๑๘
๒๕๔๕ รายงานประจำปี ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓ ของสถาบันพระปกเกล้า ๑๖๗๓
๒๕๔๕ แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิต การตลาดไข่ไก่ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ๑๑๑๖๓
๒๕๔๕ ข้อเท็จจริงและผลกระทบของการจัดทำผลสำรวจของประชาชน (โพลล์) ๑๙๓๕
๒๕๔๕ โครงการก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย และโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย จังหวัดสงขลา ๓๘๔๘
๒๕๔๕ สถานการณ์และปัญหายาบ้าต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ๑๐๕๕
๒๕๔๕ ความสัมพันธ์และปัญหาพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ๕๐๓๘
๒๕๔๕ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน ๓๘๐๘
๒๕๔๕ ๑๐ การฝังกลบขยะในพื้นที่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ราษฎร ๒๒๖๗
๒๕๔๕ ๑๑ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนที่ ๒ ๑๓๙๕
๒๕๔๕ ๑๓ การพัฒนาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ๑๒๐๑
๒๕๔๕ ๑๔ มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังอย่างยั่งยืน ๑๑๘๕
๒๕๔๕ ๑๕ การส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผลิตและจำหน่ายไวน์เสรี ๒๐๕๙
๒๕๔๕ ๑๖ ปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๘๓๕๓๘
๒๕๔๖ การปฏิบัติราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนที่ ๑ ๑๗๖๓
๒๕๔๖ ติดตามการปฏิรูประบบราชการ ๒๒๓๔
๒๕๔๖ ผลกระทบของการบังคับใช้กฎหมาย ๑๑ ฉบับ ๒๓๙๙
๒๕๔๖ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ ๘๔๗
๒๕๔๖ นโยบาย มาตรการ การบำบัดฟื้นฟูและติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ๔๕๔๕
๒๕๔๖ ปัญหาการพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ๕๐๑๗
๒๕๔๖ มาตรการในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ๒๙๔๗
๒๕๔๖ การสอบสวนโครงการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๐๘๒
๒๕๔๖ การพิจารณาศึกษาสภาพข้อเท็จจริงการเกิดอุบัติการณ์เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานจังหวัดตรัง ๒๑๘๓
๒๕๔๖ ๑๐ ติดตามตรวจสอบโครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๖๖๐
๒๕๔๖ ๑๑ การติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ๓๖๒๔
๒๕๔๖ ๑๒ กรณีการใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนผู้ชุมนุมคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย บริเวณถนนหน้าโรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ ๑๓๕๘
๒๕๔๖ ๑๓ ปัญหาและผลกระทบของการดำเนินตามนโยบายประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด ๙๖๕
๒๕๔๖ ๑๔ การทุจริตกรณีการซื้อที่ดินและการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เป็นสำนักงานใหญ่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์แห่งใหม่ ๖๕๒
๒๕๔๖ ๑๕ ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว ๗๗๒๒
๒๕๔๖ ๑๖ ศึกษาพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ๒๑๐๘
๒๕๔๖ ๑๗ พิจารณาศึกษากฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ๘๙๘
๒๕๔๖ ๑๘ สรุปผลงานประจำปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ๘๖๙
๒๕๔๖ ๑๙ แนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก ๓๒๐๘๘
๒๕๔๖ ๒๐ ผลดีและผลเสียของการบริโภคพืชกระท่อม เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอว่าควรยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือไม่ ๕๔๒๑๑
๒๕๔๖ ๒๑ นโยบายและแนวทางการควบรวมกิจการธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ๖๗๔๔
๒๕๔๗ ประเด็น “สงครามที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิรัก” ๒๑๒๒
๒๕๔๗ การปฏิบัติราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนที่สอง (รายงานลับ) ๗๖๕
๒๕๔๗ แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิต การตลาดสุกรอย่างยั่งยืน ๑๐๑๖๓
๒๕๔๗ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย เรื่อง การส่งออกข้าว ๓๑๐๒
๒๕๔๗ การแก้ไขฟื้นฟูวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ๒๐๒๖
๒๕๔๗ ความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัว ๑๐๓๓๙
๒๕๔๗ ปัญหาการทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรงของนักเรียน นักศึกษา ๘๕๕๕
๒๕๔๗ การจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป สำหรับปี ๒๕๔๗ ๑๗๔๒
๒๕๔๗ อ้อยและน้ำตาล ๔๔๔๐
๒๕๔๗ ๑๐ ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ ๑๓๙๑
๒๕๔๗ ๑๑ การดำเนินกิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชน ๓๖๕๔
๒๕๔๗ ๑๒ การดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ๒๙๔๕