แสดงผล ข้อมูลรายงานการศึกษา พบข้อมูลทั้งหมด ๑๔๐ รายการ  
ปี ลำดับ รายงานการศึกษาเรื่อง เปิดอ่าน
๒๕๔๔ Hacked By VellCraSH ๔๗๙๕
๒๕๔๔ โครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ๓๗๑๕
๒๕๔๔ ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา ๘๕๑
๒๕๔๕ การตรวจสอบการจารกรรมพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทย ๓๗๔๐
๒๕๔๕ รายงานประจำปี ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓ ของสถาบันพระปกเกล้า ๑๖๘๒
๒๕๔๕ แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิต การตลาดไข่ไก่ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ๑๑๑๘๒
๒๕๔๕ ข้อเท็จจริงและผลกระทบของการจัดทำผลสำรวจของประชาชน (โพลล์) ๑๙๔๓
๒๕๔๕ โครงการก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย และโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย จังหวัดสงขลา ๓๘๖๙
๒๕๔๕ สถานการณ์และปัญหายาบ้าต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ๑๐๖๒
๒๕๔๕ ความสัมพันธ์และปัญหาพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ๕๐๕๗
๒๕๔๕ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน ๓๘๓๑
๒๕๔๕ ๑๐ การฝังกลบขยะในพื้นที่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ราษฎร ๒๒๘๒
๒๕๔๕ ๑๑ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนที่ ๒ ๑๔๐๔
๒๕๔๕ ๑๓ การพัฒนาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ๑๒๐๗
๒๕๔๕ ๑๔ มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังอย่างยั่งยืน ๑๑๙๙
๒๕๔๕ ๑๕ การส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผลิตและจำหน่ายไวน์เสรี ๒๐๖๘
๒๕๔๕ ๑๖ ปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๘๓๖๓๖
๒๕๔๖ การปฏิบัติราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนที่ ๑ ๑๗๗๓
๒๕๔๖ ติดตามการปฏิรูประบบราชการ ๒๒๔๓
๒๕๔๖ ผลกระทบของการบังคับใช้กฎหมาย ๑๑ ฉบับ ๒๔๐๗
๒๕๔๖ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ ๘๕๗
๒๕๔๖ นโยบาย มาตรการ การบำบัดฟื้นฟูและติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ๔๕๖๒
๒๕๔๖ ปัญหาการพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ๕๐๓๕
๒๕๔๖ มาตรการในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ๒๙๕๔
๒๕๔๖ การสอบสวนโครงการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๐๙๘
๒๕๔๖ การพิจารณาศึกษาสภาพข้อเท็จจริงการเกิดอุบัติการณ์เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานจังหวัดตรัง ๒๑๙๖
๒๕๔๖ ๑๐ ติดตามตรวจสอบโครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๖๖๙
๒๕๔๖ ๑๑ การติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ๓๖๔๐
๒๕๔๖ ๑๒ กรณีการใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนผู้ชุมนุมคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย บริเวณถนนหน้าโรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ ๑๓๖๖
๒๕๔๖ ๑๓ ปัญหาและผลกระทบของการดำเนินตามนโยบายประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด ๙๗๘
๒๕๔๖ ๑๔ การทุจริตกรณีการซื้อที่ดินและการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เป็นสำนักงานใหญ่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์แห่งใหม่ ๖๖๑
๒๕๔๖ ๑๕ ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว ๗๙๑๓
๒๕๔๖ ๑๖ ศึกษาพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ๒๑๒๐
๒๕๔๖ ๑๗ พิจารณาศึกษากฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ๙๐๕
๒๕๔๖ ๑๘ สรุปผลงานประจำปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ๘๗๙
๒๕๔๖ ๑๙ แนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก ๓๒๕๖๘
๒๕๔๖ ๒๐ ผลดีและผลเสียของการบริโภคพืชกระท่อม เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอว่าควรยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือไม่ ๕๔๓๙๙
๒๕๔๖ ๒๑ นโยบายและแนวทางการควบรวมกิจการธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ๖๗๖๓
๒๕๔๗ ประเด็น “สงครามที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิรัก” ๒๑๔๙
๒๕๔๗ การปฏิบัติราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนที่สอง (รายงานลับ) ๗๗๒
๒๕๔๗ แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิต การตลาดสุกรอย่างยั่งยืน ๑๐๗๐๑
๒๕๔๗ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย เรื่อง การส่งออกข้าว ๓๑๓๒
๒๕๔๗ การแก้ไขฟื้นฟูวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ๒๐๓๗
๒๕๔๗ ความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัว ๑๐๓๕๘
๒๕๔๗ ปัญหาการทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรงของนักเรียน นักศึกษา ๘๕๗๐
๒๕๔๗ การจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป สำหรับปี ๒๕๔๗ ๑๗๕๘
๒๕๔๗ อ้อยและน้ำตาล ๔๔๖๙
๒๕๔๗ ๑๐ ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ ๑๔๐๐
๒๕๔๗ ๑๑ การดำเนินกิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชน ๓๗๕๗
๒๕๔๗ ๑๒ การดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ๓๐๒๒