แสดงผล ข้อมูลรายงานการศึกษา พบข้อมูลทั้งหมด ๑๔๐ รายการ  
ปี ลำดับ รายงานการศึกษาเรื่อง เปิดอ่าน
๒๕๔๔ Hacked By VellCraSH ๔๗๖๓
๒๕๔๔ โครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ๓๗๑๒
๒๕๔๔ ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา ๘๔๖
๒๕๔๕ การตรวจสอบการจารกรรมพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทย ๓๗๓๔
๒๕๔๕ รายงานประจำปี ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓ ของสถาบันพระปกเกล้า ๑๖๘๐
๒๕๔๕ แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิต การตลาดไข่ไก่ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ๑๑๑๘๑
๒๕๔๕ ข้อเท็จจริงและผลกระทบของการจัดทำผลสำรวจของประชาชน (โพลล์) ๑๙๔๑
๒๕๔๕ โครงการก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย และโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย จังหวัดสงขลา ๓๘๖๖
๒๕๔๕ สถานการณ์และปัญหายาบ้าต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ๑๐๖๐
๒๕๔๕ ความสัมพันธ์และปัญหาพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ๕๐๕๕
๒๕๔๕ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน ๓๘๓๐
๒๕๔๕ ๑๐ การฝังกลบขยะในพื้นที่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ราษฎร ๒๒๗๙
๒๕๔๕ ๑๑ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนที่ ๒ ๑๔๐๒
๒๕๔๕ ๑๓ การพัฒนาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ๑๒๐๖
๒๕๔๕ ๑๔ มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังอย่างยั่งยืน ๑๑๙๘
๒๕๔๕ ๑๕ การส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผลิตและจำหน่ายไวน์เสรี ๒๐๖๖
๒๕๔๕ ๑๖ ปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๘๓๖๒๙
๒๕๔๖ การปฏิบัติราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนที่ ๑ ๑๗๗๒
๒๕๔๖ ติดตามการปฏิรูประบบราชการ ๒๒๔๒
๒๕๔๖ ผลกระทบของการบังคับใช้กฎหมาย ๑๑ ฉบับ ๒๔๐๖
๒๕๔๖ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ ๘๕๔
๒๕๔๖ นโยบาย มาตรการ การบำบัดฟื้นฟูและติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ๔๕๕๗
๒๕๔๖ ปัญหาการพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ๕๐๓๓
๒๕๔๖ มาตรการในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ๒๙๕๓
๒๕๔๖ การสอบสวนโครงการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๐๙๕
๒๕๔๖ การพิจารณาศึกษาสภาพข้อเท็จจริงการเกิดอุบัติการณ์เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานจังหวัดตรัง ๒๑๙๓
๒๕๔๖ ๑๐ ติดตามตรวจสอบโครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๖๖๘
๒๕๔๖ ๑๑ การติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ๓๖๓๗
๒๕๔๖ ๑๒ กรณีการใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนผู้ชุมนุมคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย บริเวณถนนหน้าโรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ ๑๓๖๔
๒๕๔๖ ๑๓ ปัญหาและผลกระทบของการดำเนินตามนโยบายประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด ๙๗๗
๒๕๔๖ ๑๔ การทุจริตกรณีการซื้อที่ดินและการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เป็นสำนักงานใหญ่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์แห่งใหม่ ๖๖๐
๒๕๔๖ ๑๕ ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว ๗๘๗๖
๒๕๔๖ ๑๖ ศึกษาพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ๒๑๑๙
๒๕๔๖ ๑๗ พิจารณาศึกษากฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ๙๐๔
๒๕๔๖ ๑๘ สรุปผลงานประจำปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ๘๗๗
๒๕๔๖ ๑๙ แนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก ๓๒๕๐๕
๒๕๔๖ ๒๐ ผลดีและผลเสียของการบริโภคพืชกระท่อม เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอว่าควรยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือไม่ ๕๔๓๗๔
๒๕๔๖ ๒๑ นโยบายและแนวทางการควบรวมกิจการธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ๖๗๕๙
๒๕๔๗ ประเด็น “สงครามที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิรัก” ๒๑๔๖
๒๕๔๗ การปฏิบัติราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนที่สอง (รายงานลับ) ๗๗๑
๒๕๔๗ แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิต การตลาดสุกรอย่างยั่งยืน ๑๐๖๔๐
๒๕๔๗ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย เรื่อง การส่งออกข้าว ๓๑๒๘
๒๕๔๗ การแก้ไขฟื้นฟูวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ๒๐๓๕
๒๕๔๗ ความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัว ๑๐๓๕๕
๒๕๔๗ ปัญหาการทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรงของนักเรียน นักศึกษา ๘๕๖๘
๒๕๔๗ การจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป สำหรับปี ๒๕๔๗ ๑๗๕๕
๒๕๔๗ อ้อยและน้ำตาล ๔๔๖๖
๒๕๔๗ ๑๐ ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ ๑๓๙๙
๒๕๔๗ ๑๑ การดำเนินกิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชน ๓๗๒๗
๒๕๔๗ ๑๒ การดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ๓๐๒๑