เรื่อง นโยบายการขุดเจาะน้ำมันในเชิงพาณิชย์   
 
 กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการขุดเจาะน้ำมันในเชิงพาณิชย์ 
 กระทู้ถามที่ ๐๖๒ 
 ประเภทของกระทู้ถาม กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายสราวุธ นิยมทรัพย์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครปฐม 
 ผู้ถูกระบุให้ตอบกระทู้ถาม นายกรัฐมนตรี 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม นายพิเชษฐ สถิรชวาล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 วันที่มีการเสนอกระทู้ถาม ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 
 วันที่ตอบกระทู้ถาม

การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 
 สาระสำคัญของกระทู้ถาม       ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยเคยมีการขุดพบบ่อน้ำมัน เช่น ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนมีการสำรวจด้วยการขุดเจาะในบริเวณอ่าวไทยตามที่มีข่าวเป็นระยะ ๆ แต่เนื่องจากการขุดเจาะหรือการสำรวจแต่ละโครงการน้ำ จะต้องให้บริษัทต่างชาติเป็นผู้ดำเนินการและเมื่อนำมาขายแก่ประชาชนผู้บริโภค ก็จะมีราคาสูงเหมือนการสั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ 
 คำถามของผู้ตั้งกระทู้ถาม      ๑. ขอทราบผลจากการสำรวจแหล่งน้ำมันในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีปริมาณน้ำมันมากน้อยเพียงใด และเพียงพอในการนำมากลั่นเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคในเชิงพาณิชย์ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตหรือไม่
     ๒. รัฐบาลมีนโยบายในการสำรวจขุดเจาะน้ำมัน โดยใช้หน่วยงานของรัฐ และไม่ต้องอาศัยบริษัทน้ำมันต่างชาติได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้เพราะเหตุใด
 
 สาระสำคัญของคำตอบ คำตอบข้อ ๑ 
     ปัจจุบันสำรวจพบแหล่งน้ำมันในประเทศทั้งสิ้น ๒๘ แหล่ง ทำการผลิต ๒๒ แหล่ง ปริมาณสำรองน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติเหลวรวมกัน ๙๕๕ ล้านบาเรล โดยมีอัตราการผลิตในปัจจุบันรวม ๑๑๓,๑๐๐ บาเรลต่อวัน สามารถนำมากลั่นเพื่อใช้ในประเทศคิดเป็นประมาณร้อยละ ๑๕ ของปริมาณน้ำมันที่ใช้ในประเทศ หากคงอัตราการผลิตในระดับปัจจุบันปริมาณสำรองที่ค้นพบในปัจจุบัน สามารถใช้ได้เป็นเวลาประมาณ ๒๓ ปี
คำตอบข้อ ๒
     - ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้หน่วยงานของรัฐทำการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ได้แก่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด มหาชน ซึ่งคนทั่วไปรู้จักในนามว่า ปตท. สผ. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ปัจจุบันเป็นผู้รับสัมปทานและผู้ดำเนินงานในโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำนวน ๔ โครงการ
     - นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินกิจการสำรวจและกลั่นน้ำมัน ได้แก่ กรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม ซึ่งผลิตน้ำมันดิบจากแหล่งฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในอัตราประมาณวันละ ๖๐๐ บาเรล   
     - การให้บริษัทน้ำมันต่างชาติเข้ามาร่วมทุนธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในบางพื้นที่ เช่น แปลงสำรวจในทะเลยังคงมีความจำเป็น เพราะเป็นธุรกิจที่จะต้องใช้เงินทุนจำนวนมหาศาล และยังต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเสี่ยงสูง การให้ต่างชาติร่วมดำเนินการจะช่วยให้โอกาสพบแหล่งปิโตรเลียมสูงขึ้นและลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วย ในอนาคตหากการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศดำเนินไปได้อีกระดับหนึ่ง ก็สามารถดำเนินการเองได้ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ผลการติดตามการปฏิบัติตามกระทู้ถาม  
   
 Th3 Bl4cK H4t iS H3R3

this website is hacked by.Mr.Rizgar halshoy

Please patch Your System or I will come back Again

Iam ........... the black hat
kurdish hacker
muslim hacker......
freedom for kurdistan and for all muslims arround the world
Sorry Admin Your System Is Down
Your Security Is Low