เรื่อง นโยบายการขุดเจาะน้ำมันในเชิงพาณิชย์   
 
 กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการขุดเจาะน้ำมันในเชิงพาณิชย์ 
 กระทู้ถามที่ ๐๖๒ 
 ประเภทของกระทู้ถาม กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายสราวุธ นิยมทรัพย์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครปฐม 
 ผู้ถูกระบุให้ตอบกระทู้ถาม นายกรัฐมนตรี 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม นายพิเชษฐ สถิรชวาล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 วันที่มีการเสนอกระทู้ถาม ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 
 วันที่ตอบกระทู้ถาม

การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 
 สาระสำคัญของกระทู้ถาม       ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยเคยมีการขุดพบบ่อน้ำมัน เช่น ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนมีการสำรวจด้วยการขุดเจาะในบริเวณอ่าวไทยตามที่มีข่าวเป็นระยะ ๆ แต่เนื่องจากการขุดเจาะหรือการสำรวจแต่ละโครงการน้ำ จะต้องให้บริษัทต่างชาติเป็นผู้ดำเนินการและเมื่อนำมาขายแก่ประชาชนผู้บริโภค ก็จะมีราคาสูงเหมือนการสั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ 
 คำถามของผู้ตั้งกระทู้ถาม      ๑. ขอทราบผลจากการสำรวจแหล่งน้ำมันในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีปริมาณน้ำมันมากน้อยเพียงใด และเพียงพอในการนำมากลั่นเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคในเชิงพาณิชย์ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตหรือไม่
     ๒. รัฐบาลมีนโยบายในการสำรวจขุดเจาะน้ำมัน โดยใช้หน่วยงานของรัฐ และไม่ต้องอาศัยบริษัทน้ำมันต่างชาติได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้เพราะเหตุใด
 
 สาระสำคัญของคำตอบ คำตอบข้อ ๑ 
     ปัจจุบันสำรวจพบแหล่งน้ำมันในประเทศทั้งสิ้น ๒๘ แหล่ง ทำการผลิต ๒๒ แหล่ง ปริมาณสำรองน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติเหลวรวมกัน ๙๕๕ ล้านบาเรล โดยมีอัตราการผลิตในปัจจุบันรวม ๑๑๓,๑๐๐ บาเรลต่อวัน สามารถนำมากลั่นเพื่อใช้ในประเทศคิดเป็นประมาณร้อยละ ๑๕ ของปริมาณน้ำมันที่ใช้ในประเทศ หากคงอัตราการผลิตในระดับปัจจุบันปริมาณสำรองที่ค้นพบในปัจจุบัน สามารถใช้ได้เป็นเวลาประมาณ ๒๓ ปี
คำตอบข้อ ๒
     - ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้หน่วยงานของรัฐทำการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ได้แก่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด มหาชน ซึ่งคนทั่วไปรู้จักในนามว่า ปตท. สผ. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ปัจจุบันเป็นผู้รับสัมปทานและผู้ดำเนินงานในโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำนวน ๔ โครงการ
     - นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินกิจการสำรวจและกลั่นน้ำมัน ได้แก่ กรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม ซึ่งผลิตน้ำมันดิบจากแหล่งฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในอัตราประมาณวันละ ๖๐๐ บาเรล   
     - การให้บริษัทน้ำมันต่างชาติเข้ามาร่วมทุนธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในบางพื้นที่ เช่น แปลงสำรวจในทะเลยังคงมีความจำเป็น เพราะเป็นธุรกิจที่จะต้องใช้เงินทุนจำนวนมหาศาล และยังต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเสี่ยงสูง การให้ต่างชาติร่วมดำเนินการจะช่วยให้โอกาสพบแหล่งปิโตรเลียมสูงขึ้นและลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วย ในอนาคตหากการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศดำเนินไปได้อีกระดับหนึ่ง ก็สามารถดำเนินการเองได้ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ผลการติดตามการปฏิบัติตามกระทู้ถาม  
   
 

HACKED BY Cloner-47