เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายอธิบดีกรมพลศึกษา   
 
 กระทู้ถาม เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายอธิบดีกรมพลศึกษา 
 กระทู้ถามที่ ๐๓๓ 
 ประเภทของกระทู้ถาม กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น 
 ผู้ถูกระบุให้ตอบกระทู้ถาม นายกรัฐมนตรี 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม นายจำลอง ครุฑขุนทด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 วันที่มีการเสนอกระทู้ถาม ๒๗ เมษายน ๒๕๔๔ 
 วันที่ตอบกระทู้ถาม

การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ 
 สาระสำคัญของกระทู้ถาม       จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๔ เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอย้ายนายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ อธิบดีกรมพลศึกษา ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้ง นายสุทธิ ผลสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง มารับตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษาแทน ซึ่งการโยกย้ายอย่างกะทันหันครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกรมพลศึกษาเป็นอย่างมาก 
 คำถามของผู้ตั้งกระทู้ถาม      ๑. ท่านมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในระดับสูงหลายตำแหน่ง โดยเฉพาะตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษาอย่างไร
     ๒. ขอทราบเหตุผลการโยกย้ายนายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ อดีตอธิบดีกรมพลศึกษาว่าได้กระทำความผิด หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการบกพร่องเสียหายอย่างไร
     ๓. เหตุใดจึงไม่ให้นายวีระศักดิ์ ได้แสดงฝีมือในการทำงานไปสักระยะหนึ่งก่อน เพราะเพิ่งเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษาเพียง ๒ เดือนกว่าเท่านั้น การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายอธิบดีกรมพลศึกษาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้ว่าฝ่ายการเมืองได้เข้าแทรกแซงหรืออดีตอธิบดีฯ คนนี้ไม่ใช่พรรคพวกของตนนั้น เป็นความจริงหรือไม่ อย่างไร 
 สาระสำคัญของคำตอบ คำตอบข้อ ๑
     การพิจารณาโยกย้ายข้าราชการ โดยยึดหลักตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.กำหนด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการเป็นหลัก ซึ่งพิจารณาดำเนินการและยึดเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางราชการและการพัฒนาข้าราชการ โดยเฉพาะ
     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณลักษณะมาตรฐานกำหนดตำแหน่งความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ ประกอบด้วย ความสำเร็จของงานในอนาคตที่จะมีขึ้น
คำตอบข้อ ๒
     กรณีของนายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ที่ถูกโยกย้ายเป็นกรณีที่ไม่ได้กระทำความผิดหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการบกพร่องเสียหาย
คำตอบข้อ ๓
     การโยกย้ายนายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ด้วยเหตุผลที่ว่ายังไม่เหมาะสมกับตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา เนื่องจาก นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เพิ่งเข้ารับตำแหน่งในระดับ ๑๐ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๓ ได้เพียง ๓ เดือน จึงได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา  จึงเป็นกรณีคุณสมบัติบางประการ คือเรื่องประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่ปฏิบัติหน้าที่ในระดับ ๑๐ เพียง ๓ เดือน
     อีกประการหนึ่ง นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ มีความประสงค์ที่จะพัฒนาตนเองโดยการสมัครเรียนในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จึงต้องแบ่งเวลาสำหรับการศึกษา
     เพราะฉะนั้น การโยกย้ายครั้งนี้ จึงได้ดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ยึดถือเอาประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ มิได้มุ่งหมายที่จะแทรกแซงทางการเมืองแต่อย่างใด ประกอบกับกรมพลศึกษามีงานสำคัญหลายเรื่องที่ต้องดำเนินการ เช่น การก่อสร้างศูนย์กีฬาคลอง ๖, งานลูกเสือโลก 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 
 ผลการติดตามการปฏิบัติตามกระทู้ถาม  
   
 

HACKED BY Cloner-47