เรื่อง กรณีละเมิดความเป็นอิสระและเสรีภาพของพนักงานไอทีวี   
 
 กระทู้ถาม เรื่อง กรณีละเมิดความเป็นอิสระและเสรีภาพของพนักงานไอทีวี 
 กระทู้ถามที่ ๐๐๒ 
 ประเภทของกระทู้ถาม กระทู้ถามด่วนที่ขอให้ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายกวี สุภธีระ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น 
 ผู้ถูกระบุให้ตอบกระทู้ถาม นายกรัฐมนตรี 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
 วันที่มีการเสนอกระทู้ถาม ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ 
 วันที่ตอบกระทู้ถาม

การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญทั่วไป)

วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ 
 สาระสำคัญของกระทู้ถาม       ด้วยปรากฏเป็นข่าวว่าพนักงานไอทีวี ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ ได้ถูกปลดออกเพราะไม่ยอมอยู่ใต้การครอบงำของผู้บริหาร เป็นการคุกคามความเป็นอิสระและเสรีภาพของพนักงาน หรือลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพในการเขียนบทความ หรือผู้ทำข่าวประจำสถานีวิทยุโทรทัศน์ไอทีวี อันเป็นการละเมิดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ 
 คำถามของผู้ตั้งกระทู้ถาม      ๑. ในฐานะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ควบคุมการใช้อำนาจรัฐ จะดำเนินการกรณีนี้อย่างไร
     ๒. ท่านมีนโยบายหรือมีความจริงใจที่จะให้ความคุ้มครองและให้หลักประกันความมีอิสระและเสรีภาพของผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชนอย่างไร
     ๓. ผู้ใดก็ตามที่ละเมิดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ ท่านจะจัดการอย่างไร 
 สาระสำคัญของคำตอบ คำตอบข้อ ๑
     เกี่ยวกับกรณีตามที่เป็นข่าวทางสื่อมวลชนที่ท่านสมาชิกได้ยินได้ฟังจากข่าววิทยุ โทรทัศน์ต่าง ๆ นั้น เรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีไม่ได้เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อแต่อย่างใด โดยข้อเท็จจริงนั้น ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะคู่สัญญาการเช่าร่วมงานของไอทีวีได้กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามสัญญาโดยลำดับ ตั้งแต่ในสมัยรัฐบาลชุดที่แล้ว ในช่วงรอยต่อของรัฐบาลได้มีหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนของพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง และในการร้องเรียนนั้นไม่ได้ร้องเรียนไปเฉพาะที่สำนักนายกรัฐมนตรีเท่านั้น ยังได้มีการร้องเรียนไปที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอีกด้วย สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกหนังสือ ๒ ฉบับแรก เพื่อเตือนให้ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ดำเนินการด้วยความเป็นกลางไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งในการปลดพนักงานของไอทีวีนั้น เป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของภาครัฐ การถูกปลดของพนักงานไอทีวี มีสาเหตุมาจากการแทรกแซงและการครอบงำการเสนอข่าวนั้น สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือฉบับที่ ๓ ส่งให้ไอทีวีเพื่อตอบคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการในการปลดพนักงานนั้นว่ามีความผิดอย่างไร หากการปลดพนักงานนั้นไม่เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย พนักงานบริษัทก็มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาของไอทีวีนั้นได้
คำตอบข้อ ๒
     รัฐบาลเป็นรัฐบาลภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ อันมีสาระสำคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ชื่อว่า คณะกรรมการประสานงานการดำเนินการตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยคณะกรรมการฯ ได้เรียกประชุมและเรียกสำนวนการสอบสวนในเรื่องที่บริษัทไอทีวีได้ปลดพนักงานออกมาดู โดยหลักการระบบธรรมาภิบาล  รัฐบาลยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานไอทีวีที่ถูกปลด เชื่อว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี
คำตอบข้อ ๓
     ในกรณีที่ผู้ใดละเมิดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๑ นั้น จะได้มีการพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป หากในกรณีที่มีการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายใด ผู้ถูกละเมิดกฎหมายดังกล่าว หากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ย่อมใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 ผลการติดตามการปฏิบัติตามกระทู้ถาม  
   
 

HACKED BY Cloner-47