แสดงผล ข้อมูลกระทู้ถาม พบข้อมูลทั้งหมด ๖๙๐ รายการ  
ปี ลำดับ กระทู้ถาม ผู้เสนอกระทู้ เปิดอ่าน
๒๕๔๓ Hacked firehackturk Hacked firehackturk ๒๐๐๓
๒๕๔๓ เรื่อง กรณีน้ำท่วมนาข้าวของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมบูรณ์ ทองบุราณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยโสธร ๘๙๓
๒๕๔๓ เรื่อง ปัญหาน้ำมันราคาแพง นายสมบูรณ์ ทองบุราณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยโสธร ๑๐๕๗
๒๕๔๓ เรื่อง ปัญหากระทบต่อการขึ้นราคาน้ำมัน นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ๑๑๔๔
๒๕๔๓ เรื่อง ปัญหาอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวิชัย ครองยุติ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี ๑๕๒๒
๒๕๔๓ เรื่อง ปัญหาที่เกิดจากภาวะน้ำท่วม นายเกษม มาลัยศรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด ๙๘๙
๒๕๔๓ เรื่อง ความไม่โปร่งใสการยื่นซองประกวดราคาโครงการข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง นายศรีเมือง เจริญศิริ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมหาสารคาม ๑๒๓๙
๒๕๔๓ เรื่อง การก่อสร้างโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซ ไทย – มาเลเซีย นายบุญญา หลีเหลด สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา ๑๑๓๑
๒๕๔๓ เรื่อง แผนที่กรณีบ้านสามหลัง นายสมบูรณ์ ทองบุราณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยโสธร ๑๒๖๐
๒๕๔๓ ๑๐ เรื่อง การแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่าง นายกวี สุภธีระ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น ๑๐๘๕
๒๕๔๓ ๑๑ เรื่อง การตั้งด่านสกัดหรือจุดตรวจจับของเจ้าหน้าที่ตำรวจ นายเกษม มาลัยศรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๔
๒๕๔๔ เรื่อง กรณีละเมิดความเป็นอิสระและเสรีภาพของพนักงานไอทีวี นายกวี สุภธีระ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น ๙๐๔
๒๕๔๔ เรื่อง อัตราค่าบริการรายเดือนและค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์มือถือมีราคาสูงเกินสมควร นายสราวุธ นิยมทรัพย์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครปฐม ๑๑๐๑
๒๕๔๔ เรื่อง กรณีประเทศไทยอนุญาตให้สหรัฐอเมริกาใช้สนามบินอู่ตะเภาในสถานการณ์ที่สหรัฐอเมริกากำลังโจมตีอัฟกานิสถาน นายทองใบ ทองเปาด์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมหาสารคาม ๙๗๙
๒๕๔๔ เรื่อง ปัญหาการก่อวินาศกรรม นายการุณ ใสงาม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ๘๕๐
๒๕๔๔ เรื่อง เครื่องบินโบอิ้ง ๗๓๗ – ๔๐๐ นามพระราชทาน “นราธิวาส” ระเบิดที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๔ พลโทโอภาส รัตนบุรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๐๑๓
๒๕๔๔ เรื่อง นโยบายของคณะรัฐมนตรีด้านการปฏิรูปกฎหมาย พันตำรวจเอกไพจิตร ศรีคงคา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา ๑๐๒๙
๒๕๔๔ เรื่อง ปัญหาโสเภณีเด็ก นายการุณ ใสงาม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ๒๘๐๕
๒๕๔๔ เรื่อง คำสั่งให้อธิบดีกรมการปกครองไปช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พลตำรวจเอกมีชัย นุกูลกิจ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๘๙๔
๒๕๔๔ เรื่อง การเตรียมการให้บริการด้านคมนาคมโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเทศกาล นายเกษม มาลัยศรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด ๑๐๙๓
๒๕๔๔ เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติสถานบริการในกรณีการกำหนดเขต อันมีปริมณฑลจำกัด นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๑๒๕๖
๒๕๔๔ ๑๐ เรื่อง มาตรการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนแออัด นางประทีป อึ้งทรงธรรม สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๑๒๑๒
๒๕๔๔ ๑๑ เรื่อง การเปิด – ปิด เวลาประกอบการของสถานเริงรมย์ทั่วประเทศ นายเกษม มาลัยศรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๔๗
๒๕๔๔ ๑๒ เรื่อง การเปิดด่านถาวรเพื่อความสัมพันธ์ทางการค้าและการท่องเที่ยวกับประเทศกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ นายการุณ ใสงาม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๘๕๙
๒๕๔๔ ๑๓ เรื่อง แนวทางการทำนุบำรุง และส่งเสริมพระพุทธศาสนา นายผ่อง เล่งอี้ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๔๒๓๒
๒๕๔๔ ๑๔ เรื่อง การแทรกแซงราคาข้าว นายวิชิต พูลลาภ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพิจิตร ๒๐๔๑
๒๕๔๔ ๑๕ เรื่อง การได้มาซึ่งทรัพย์สินของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ นายการุณ ใสงาม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๐๕๒
๒๕๔๔ ๑๖ เรื่อง อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปกป้องค่าเงินบาท นายสันติ์ เทพมณี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำพูน ๙๗๑
๒๕๔๔ ๑๗ เรื่อง ทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขว่าด้วยการจัดจ้างฯ ของภาครัฐ นายเกษม มาลัยศรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด ๑๓๖๗
๒๕๔๔ ๑๘ เรื่อง ผลกระทบและอันตรายอันเกิดจากการใช้โทรศัพท์มือถือ นายสราวุธ นิยมทรัพย์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครปฐม ๔๐๕๔
๒๕๔๔ ๑๙ เรื่อง ขอให้ระงับการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง ๑๐๑๙
๒๕๔๔ ๒๐ เรื่อง นโยบายและแนวทางของภาครัฐในการแทรกแซงราคาพืชผลทางการเกษตร นายเกษม มาลัยศรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด ๑๕๓๑
๒๕๔๔ ๒๑ เรื่อง ปัญหาการจ้างงานโครงการเจ้าหน้าที่พลศึกษาตำบล นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ๑๒๑๔
๒๕๔๔ ๒๒ เรื่อง ปัญหาการชะลอการก่อสร้างโรงพยาบาลที่กิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง นายทวีป ขวัญบุรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระยอง ๑๑๘๐
๒๕๔๔ ๒๓ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันปัญหาเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ นายการุณ ใสงาม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๒๐๓
๒๕๔๔ ๒๔ เรื่อง กรณี ๓๐ บาท รักษาทุกโรค พลโท โกวิท พัฑฒฆายน ๑๒๖๙
๒๕๔๔ ๒๕ เรื่อง เครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนมีราคาแพง นายวิชัย ครองยุติ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุบลราชธานี ๗๑๖
๒๕๔๔ ๒๘ เรื่อง ปัญหาอุทกภัยในอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ นายสมพร คำชื่น สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดแพร่ ๑๑๔๕
๒๕๔๔ ๒๙ เรื่อง การจัดหาสถานที่ทำงานแห่งใหม่ให้สมาชิกรัฐสภา นายการุณ ใสงาม สมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ๘๐๐
๒๕๔๔ ๓๐ เรื่อง การพักชำระหนี้เกษตรกร นายวิชิต พูลลาภ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพิจิตร ๑๖๓๑
๒๕๔๔ ๓๑ เรื่อง ปัญหาการปราบปรามการลักลอบเปิดบ่อนการพนัน นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ๑๔๒๒
๒๕๔๔ ๓๒ เรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหาลักลอบนำเข้าเนื้อโค กระบือ นายทวี แก้วคง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๗๓๐
๒๕๔๔ ๓๓ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้ของอุทยานแห่งชาติ นายสมบูรณ์ ทองบุราณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยโสธร ๑๑๑๓
๒๕๔๔ ๓๔ เรื่อง ปัญหาการบิดเบือนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าไม้ นายผ่อง เล่งอี้ สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๙๑๐
๒๕๔๔ ๓๕ เรื่อง ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการยื่นซองประกวดราคา นายสมบูรณ์ ทองบุราณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยโสธร ๑๑๐๐
๒๕๔๔ ๓๖ เรื่อง ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ นายเกษม มาลัยศรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด ๒๑๒๑
๒๕๔๔ ๓๗ เรื่อง ปัญหาการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งสถานพินิจในต่างจังหวัด นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ๙๗๕
๒๕๔๔ ๓๘ เรื่อง การดูแลเด็กกระทำผิดในกระบวนการยุติธรรม นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๑๐๓๘
๒๕๔๔ ๓๙ เรื่อง การใช้ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรทางไกลพื้นที่ถ้ำลิเจีย จังหวัดกาญจนบุรี โดยคำสั่งส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี นายสมเกียรติ อ่อนวิมล สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุพรรณบุรี ๑๐๕๓
๒๕๔๔ ๔๐ เรื่อง นโยบายและมาตรการในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๑๗๑๖