แสดงผล ข้อมูลกระทู้ถาม พบข้อมูลทั้งหมด ๖๙๐ รายการ  
ปี ลำดับ กระทู้ถาม ผู้เสนอกระทู้ เปิดอ่าน
๒๕๔๓ Hacked By Firehackturk/TURKHACKTEAM นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง ๑๙๑๕
๒๕๔๓ เรื่อง กรณีน้ำท่วมนาข้าวของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมบูรณ์ ทองบุราณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยโสธร ๘๘๒
๒๕๔๓ เรื่อง ปัญหาน้ำมันราคาแพง นายสมบูรณ์ ทองบุราณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยโสธร ๑๐๔๘
๒๕๔๓ เรื่อง ปัญหากระทบต่อการขึ้นราคาน้ำมัน นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ๑๑๔๑
๒๕๔๓ เรื่อง ปัญหาอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวิชัย ครองยุติ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี ๑๕๑๕
๒๕๔๓ เรื่อง ปัญหาที่เกิดจากภาวะน้ำท่วม นายเกษม มาลัยศรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด ๙๘๒
๒๕๔๓ เรื่อง ความไม่โปร่งใสการยื่นซองประกวดราคาโครงการข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง นายศรีเมือง เจริญศิริ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมหาสารคาม ๑๒๒๘
๒๕๔๓ เรื่อง การก่อสร้างโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซ ไทย – มาเลเซีย นายบุญญา หลีเหลด สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา ๑๑๒๖
๒๕๔๓ เรื่อง แผนที่กรณีบ้านสามหลัง นายสมบูรณ์ ทองบุราณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยโสธร ๑๒๔๘
๒๕๔๓ ๑๐ เรื่อง การแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่าง นายกวี สุภธีระ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น ๑๐๗๐
๒๕๔๓ ๑๑ เรื่อง การตั้งด่านสกัดหรือจุดตรวจจับของเจ้าหน้าที่ตำรวจ นายเกษม มาลัยศรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด ๔๔๙๓
๒๕๔๔ เรื่อง กรณีละเมิดความเป็นอิสระและเสรีภาพของพนักงานไอทีวี นายกวี สุภธีระ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น ๙๐๑
๒๕๔๔ เรื่อง อัตราค่าบริการรายเดือนและค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์มือถือมีราคาสูงเกินสมควร นายสราวุธ นิยมทรัพย์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครปฐม ๑๐๙๗
๒๕๔๔ เรื่อง กรณีประเทศไทยอนุญาตให้สหรัฐอเมริกาใช้สนามบินอู่ตะเภาในสถานการณ์ที่สหรัฐอเมริกากำลังโจมตีอัฟกานิสถาน นายทองใบ ทองเปาด์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมหาสารคาม ๙๗๕
๒๕๔๔ เรื่อง ปัญหาการก่อวินาศกรรม นายการุณ ใสงาม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ๘๔๔
๒๕๔๔ เรื่อง เครื่องบินโบอิ้ง ๗๓๗ – ๔๐๐ นามพระราชทาน “นราธิวาส” ระเบิดที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๔ พลโทโอภาส รัตนบุรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๐๐๑
๒๕๔๔ เรื่อง นโยบายของคณะรัฐมนตรีด้านการปฏิรูปกฎหมาย พันตำรวจเอกไพจิตร ศรีคงคา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา ๑๐๒๕
๒๕๔๔ เรื่อง ปัญหาโสเภณีเด็ก นายการุณ ใสงาม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ๒๗๙๒
๒๕๔๔ เรื่อง คำสั่งให้อธิบดีกรมการปกครองไปช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พลตำรวจเอกมีชัย นุกูลกิจ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๘๖๗
๒๕๔๔ เรื่อง การเตรียมการให้บริการด้านคมนาคมโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเทศกาล นายเกษม มาลัยศรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด ๑๐๙๐
๒๕๔๔ เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติสถานบริการในกรณีการกำหนดเขต อันมีปริมณฑลจำกัด นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๑๒๔๙
๒๕๔๔ ๑๐ เรื่อง มาตรการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนแออัด นางประทีป อึ้งทรงธรรม สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๑๒๐๔
๒๕๔๔ ๑๑ เรื่อง การเปิด – ปิด เวลาประกอบการของสถานเริงรมย์ทั่วประเทศ นายเกษม มาลัยศรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๓๑
๒๕๔๔ ๑๒ เรื่อง การเปิดด่านถาวรเพื่อความสัมพันธ์ทางการค้าและการท่องเที่ยวกับประเทศกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ นายการุณ ใสงาม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๘๕๑
๒๕๔๔ ๑๓ เรื่อง แนวทางการทำนุบำรุง และส่งเสริมพระพุทธศาสนา นายผ่อง เล่งอี้ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๔๒๒๓
๒๕๔๔ ๑๔ เรื่อง การแทรกแซงราคาข้าว นายวิชิต พูลลาภ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพิจิตร ๒๐๓๐
๒๕๔๔ ๑๕ เรื่อง การได้มาซึ่งทรัพย์สินของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ นายการุณ ใสงาม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๐๔๓
๒๕๔๔ ๑๖ เรื่อง อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปกป้องค่าเงินบาท นายสันติ์ เทพมณี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำพูน ๙๖๓
๒๕๔๔ ๑๗ เรื่อง ทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขว่าด้วยการจัดจ้างฯ ของภาครัฐ นายเกษม มาลัยศรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด ๑๓๖๑
๒๕๔๔ ๑๘ เรื่อง ผลกระทบและอันตรายอันเกิดจากการใช้โทรศัพท์มือถือ นายสราวุธ นิยมทรัพย์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครปฐม ๔๐๔๒
๒๕๔๔ ๑๙ เรื่อง ขอให้ระงับการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง ๑๐๑๑
๒๕๔๔ ๒๐ เรื่อง นโยบายและแนวทางของภาครัฐในการแทรกแซงราคาพืชผลทางการเกษตร นายเกษม มาลัยศรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด ๑๕๒๕
๒๕๔๔ ๒๑ เรื่อง ปัญหาการจ้างงานโครงการเจ้าหน้าที่พลศึกษาตำบล นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ๑๒๐๗
๒๕๔๔ ๒๒ เรื่อง ปัญหาการชะลอการก่อสร้างโรงพยาบาลที่กิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง นายทวีป ขวัญบุรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระยอง ๑๑๕๔
๒๕๔๔ ๒๓ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันปัญหาเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ นายการุณ ใสงาม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๑๙๖
๒๕๔๔ ๒๔ เรื่อง กรณี ๓๐ บาท รักษาทุกโรค พลโท โกวิท พัฑฒฆายน ๑๒๖๕
๒๕๔๔ ๒๕ เรื่อง เครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนมีราคาแพง นายวิชัย ครองยุติ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุบลราชธานี ๗๐๔
๒๕๔๔ ๒๘ เรื่อง ปัญหาอุทกภัยในอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ นายสมพร คำชื่น สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดแพร่ ๑๑๓๕
๒๕๔๔ ๒๙ เรื่อง การจัดหาสถานที่ทำงานแห่งใหม่ให้สมาชิกรัฐสภา นายการุณ ใสงาม สมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ๗๙๒
๒๕๔๔ ๓๐ เรื่อง การพักชำระหนี้เกษตรกร นายวิชิต พูลลาภ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพิจิตร ๑๖๒๔
๒๕๔๔ ๓๑ เรื่อง ปัญหาการปราบปรามการลักลอบเปิดบ่อนการพนัน นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ๑๔๑๒
๒๕๔๔ ๓๒ เรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหาลักลอบนำเข้าเนื้อโค กระบือ นายทวี แก้วคง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๖๙๙
๒๕๔๔ ๓๓ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้ของอุทยานแห่งชาติ นายสมบูรณ์ ทองบุราณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยโสธร ๑๑๐๙
๒๕๔๔ ๓๔ เรื่อง ปัญหาการบิดเบือนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าไม้ นายผ่อง เล่งอี้ สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๙๐๓
๒๕๔๔ ๓๕ เรื่อง ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการยื่นซองประกวดราคา นายสมบูรณ์ ทองบุราณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยโสธร ๑๐๙๕
๒๕๔๔ ๓๖ เรื่อง ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ นายเกษม มาลัยศรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด ๒๑๑๑
๒๕๔๔ ๓๗ เรื่อง ปัญหาการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งสถานพินิจในต่างจังหวัด นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ๙๗๒
๒๕๔๔ ๓๘ เรื่อง การดูแลเด็กกระทำผิดในกระบวนการยุติธรรม นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๑๐๓๔
๒๕๔๔ ๓๙ เรื่อง การใช้ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรทางไกลพื้นที่ถ้ำลิเจีย จังหวัดกาญจนบุรี โดยคำสั่งส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี นายสมเกียรติ อ่อนวิมล สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุพรรณบุรี ๑๐๕๐
๒๕๔๔ ๔๐ เรื่อง นโยบายและมาตรการในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๑๗๐๒