แสดงผล ข้อมูลญัตติ พบข้อมูลทั้งหมด ๑๑๕ รายการ  
ปี ลำดับ ญัตติ ผู้เสนอญัตติ เปิดอ่าน
๒๕๔๔ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑   ๑๓๖๒
๒๕๔๔ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง พลตรี มนูญกฤต รูปขจร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรี ๘๗๓
๒๕๔๔ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายศิลป์ชัย เชษฐศิลป์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุทัยธานี ๘๑๒
๒๕๔๔ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา นายไสว พราหมณี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา ๑๖๙๖
๒๕๔๔ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป ๖ มกราคม ๒๕๔๔ นายลำพอง พิลาสมบัติ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา กับคณะ ๗๓๘
๒๕๔๔ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสมาชิกมีพฤติกรรมเรียกรับเงินในการเลือกตั้งกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) นายสมเกียรติ  ศรลัมพ์     สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรค์ นายประสิทธิ์  พิทูรกิจจา   สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรค์ ๘๐๓
๒๕๔๔ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบกระบวนการสรรหาและคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) นายแก้วสรร  อติโพธิ     สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๘๒๙
๒๕๔๔ เรื่อง ขอให้ต่อต้านการทำลายพระพุทธรูปในอัฟกานิสถานของกองกำลังทาลิบัน นายผ่อง เล่งอี้ สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร นายภิญญา ช่วยปลอด สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๗๑๔
๒๕๔๔ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติด นายวงศ์พันธ์ ณ ตะกั่วทุ่ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพังงา ๘๒๘
๒๕๔๔ ๑๐ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พลตำรวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ๗๖๖
๒๕๔๔ ๑๑ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อดำเนินการพิจารณาสอบสวนและศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง พลตรี มนูญกฤต รูปขจร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรี ๘๕๐
๒๕๔๔ ๑๒ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ นายสมสิทธิ์ ศิริเจริญไชย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์ นายเพิ่มพูน ทองศรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๑๖๒
๒๕๔๔ ๑๓ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อวางแนวทางให้เคารพต่อมติที่ประชุมวุฒิสภา นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๗๓๔
๒๕๔๔ ๑๔ เรื่อง กองมรดกของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ พันเอก สมคิด ศรีสังคม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุดรธานี ๒๒๑๘
๒๕๔๔ ๑๕ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของ พลเอกสุนทร คงสมพงษ์ อดีตประธาน รสช. นางประทีป อึ้งทรงธรรม สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๑๒๘๗
๒๕๔๔ ๑๖ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระ นายคำนวณ ชโลปถัมภ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสิงห์บุรี ๑๒๕๕
๒๕๔๔ ๑๗ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและสอบสวนการปฏิบัติราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พันเอกสมคิด ศรีสังคม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุดรธานี นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ๑๑๓๒
๒๕๔๔ ๑๘ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาความมั่นคงในจังหวัดภาคใต้ นายบุญญา หลีเหลด     สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา นายฟัครุดดีน บอตอ     สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนราธิวาส ๗๒๕
๒๕๔๕ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาการปฏิรูประบบราชการ นายบุญเลิศ ไพรินทร์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๒๗๘
๒๕๔๕ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาติดตามการดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีในการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นายไสว พราหมณี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา ๑๑๓๓
๒๕๔๕ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาการปฏิรูประบบราชการและผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน นางมาลีรัตน์ แก้วก่า สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสกลนคร ๑๑๒๒
๒๕๔๕ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้รัฐธรรมนูญ นายเกษม รุ่งธนเกียรติ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์ ๑๙๔๗
๒๕๔๕ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาประเด็นและแนวทางเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ นายวิทยา มะเสนา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมหาสารคาม นายอุบล เอื้อศรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา ๗๒๙
๒๕๔๕ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายสุชน ชาลีเครือ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยภูมิ ๑๒๑๓
๒๕๔๕ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการป้องปรามและปราบปรามการทุจริต นายการุณ ใสงาม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ๗๓๔
๒๕๔๕ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อดำเนินการพิจารณาสอบสวนและศึกษาปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการและรัฐวิสาหกิจ นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง พลตรี มนูญกฤต รูปขจร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรี ๘๑๖
๒๕๔๕ ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบในวงราชการและรัฐวิสาหกิจ นายศิลป์ชัย เชษฐศิลป์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุทัยธานี นายพิชิต ชัยวิรัตนะ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยภูมิ ๖๖๐
๒๕๔๕ ๑๐ เรื่อง การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และการจัดหาอาคารที่ทำการชั่วคราว นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอ่างทอง ๗๔๑
๒๕๔๕ ๑๑ เรื่อง ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อกำหนดการลดค่านายหน้าของผู้ใช้แรงงานในการเดินทางไปทำงาน ณ ต่างประเทศ นายไสว พราหมณี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา ๖๙๕
๒๕๔๕ ๑๒ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาโสเภณีเด็ก นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน นายพิชัย ขำเพชร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี นายมนตรี สินทวิชัย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงคราม ๑๕๙๔
๒๕๔๕ ๑๓ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการค้าประเวณี นายพิชัย ขำเพชร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี นายมนตรี สินทวิชัย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงคราม ๑๖๗๗
๒๕๔๕ ๑๔ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องคณะกรรมการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ๗๒๘
๒๕๔๕ ๑๕ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาบทบาทและการดำเนินการกิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชน นางสาวบุษรินทร์ ติยะไพรัช สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย พลเอกวิชา ศิริธรรม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรี นายวิทยา มะเสนา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมหาสารคาม ๑๐๗๕
๒๕๔๕ ๑๖ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาจุดผ่อนปรน จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่านแดนถาวร นายสมสิทธิ์ ศิริเจริญไชย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์ ๗๑๕๑
๒๕๔๕ ๑๗ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาการทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรงของนักเรียนนักศึกษา นายวิชัย ครองยุติ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี นายลำพอง พิลาสมบัติ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา นายวิบูลย์ แช่มชื่น สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๓๖๕
๒๕๔๕ ๑๘ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๙๑๔
๒๕๔๕ ๑๙ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและยกร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในหมวดที่ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาลงมติถอดถอน ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ นายพนัส  ทัศนียานนท์           สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก นายแก้วสรร  อติโพธิ             สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร นายสัก& ๑๐๒๒
๒๕๔๕ ๒๐ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามตรวจสอบโครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ นายจรูญ ยังประภากร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรปราการ ๙๖๓
๒๕๔๕ ๒๑ เรื่อง การตรวจสอบการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพำนักระยะยาวแห่งชาติ นายประสิทธิ์ พิทูรกิจจา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรค์ นายวงศ์พันธ์ ณ ตะกั่วทุ่ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพังงา นายสมสิทธิ์ ศิริเจริญไชย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์ ๘๙๔
๒๕๔๕ ๒๒ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท นายคำพันธ์ ป้องปาน สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุดรธานี นายลำพอง พิลาสมบัติ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา ๗๘๒
๒๕๔๕ ๒๓ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามการสอบสวนข้อเท็จจริงในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล นายอุบล เอื้อศรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา ๗๔๐
๒๕๔๕ ๒๔ เรื่อง ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก นายประสิทธิ์ พิทูรกิจจา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรค์ ๑๔๘๘
๒๕๔๕ ๒๕ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการ ก่อเกิดสารพิษและกากของเสียอันตราย มาตรการการควบคุมป้องกัน แนวทางการแก้ไขฟื้นฟูการให้ความรู้แก่ประชาชน และการศึกษาทางสาธารณสุขในด้านสารพิษ นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรค์ นางเตือนใจ ดีเทศน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย นายสมบัติ วรามิตร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประศักดิ์ ณ กาฬสินธุ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเด่น โต๊ะมีนา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปัตตานี นายสวั ๑๗๖๐
๒๕๔๕ ๒๖ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ต.อ. ไพจิตร ศรีคงคา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา ๑๐๔๙
๒๕๔๕ ๒๗ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่สัมฤทธิ์ผลในประเทศไทย นายปราโมทย์ ไม้กลัด สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๑๔๕๖
๒๕๔๕ ๒๘ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลดีและผลเสียของการบริโภคพืชกระท่อม เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอว่าควรยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือไม่ ๑. นายภิญญา ช่วยปลอด สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒. นายนพดล สมบูรณ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง ๓. นายสวัสดิ์ ทรัพย์เจริญ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครพนม ๔. พล.ท. โอภาส รัตนบุรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช ๕. นายประยุทธ ๑๔๖๔
๒๕๔๕ ๒๙ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินทำกินของประชาชนที่ทางการยังไม่ออกเอกสารสิทธิ์ให้ นายประยุทธ ศรีมีชัย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๐๐๗
๒๕๔๕ ๓๐ เรื่อง ขอแก้ไขชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พลตำรวจเอก ประทิน สันติประภพ สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๗๑๖
๒๕๔๕ ๓๑ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษานโยบาย มาตรการการบำบัดฟื้นฟูและติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด พลตำรวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ๑๒๕๕
๒๕๔๕ ๓๒ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของประชาชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และที่ดินทั่วประเทศที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน นายการุณ ใสงาม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ๗๓๖