แสดงผล ข้อมูลญัตติ พบข้อมูลทั้งหมด ๑๑๕ รายการ  
ปี ลำดับ ญัตติ ผู้เสนอญัตติ เปิดอ่าน
๒๕๔๔ Hacked ExeOweR | TurkHackTeam. Hacked ExeOweR | TurkHackTeam. ๑๔๐๐
๒๕๔๔ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง พลตรี มนูญกฤต รูปขจร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรี ๘๘๑
๒๕๔๔ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายศิลป์ชัย เชษฐศิลป์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุทัยธานี ๘๑๙
๒๕๔๔ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา นายไสว พราหมณี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา ๑๗๐๓
๒๕๔๔ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป ๖ มกราคม ๒๕๔๔ นายลำพอง พิลาสมบัติ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา กับคณะ ๗๓๙
๒๕๔๔ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสมาชิกมีพฤติกรรมเรียกรับเงินในการเลือกตั้งกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) นายสมเกียรติ  ศรลัมพ์     สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรค์ นายประสิทธิ์  พิทูรกิจจา   สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรค์ ๘๐๕
๒๕๔๔ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบกระบวนการสรรหาและคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) นายแก้วสรร  อติโพธิ     สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๘๓๑
๒๕๔๔ เรื่อง ขอให้ต่อต้านการทำลายพระพุทธรูปในอัฟกานิสถานของกองกำลังทาลิบัน นายผ่อง เล่งอี้ สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร นายภิญญา ช่วยปลอด สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๗๑๕
๒๕๔๔ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติด นายวงศ์พันธ์ ณ ตะกั่วทุ่ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพังงา ๘๒๙
๒๕๔๔ ๑๐ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พลตำรวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ๗๖๘
๒๕๔๔ ๑๑ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อดำเนินการพิจารณาสอบสวนและศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง พลตรี มนูญกฤต รูปขจร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรี ๘๕๔
๒๕๔๔ ๑๒ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ นายสมสิทธิ์ ศิริเจริญไชย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์ นายเพิ่มพูน ทองศรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๑๖๕
๒๕๔๔ ๑๓ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อวางแนวทางให้เคารพต่อมติที่ประชุมวุฒิสภา นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๗๓๖
๒๕๔๔ ๑๔ เรื่อง กองมรดกของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ พันเอก สมคิด ศรีสังคม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุดรธานี ๒๒๒๑
๒๕๔๔ ๑๕ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของ พลเอกสุนทร คงสมพงษ์ อดีตประธาน รสช. นางประทีป อึ้งทรงธรรม สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๑๓๑๓
๒๕๔๔ ๑๖ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระ นายคำนวณ ชโลปถัมภ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสิงห์บุรี ๑๓๑๑
๒๕๔๔ ๑๗ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและสอบสวนการปฏิบัติราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พันเอกสมคิด ศรีสังคม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุดรธานี นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ๑๑๔๐
๒๕๔๔ ๑๘ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาความมั่นคงในจังหวัดภาคใต้ นายบุญญา หลีเหลด     สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา นายฟัครุดดีน บอตอ     สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนราธิวาส ๗๒๘
๒๕๔๕ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาการปฏิรูประบบราชการ นายบุญเลิศ ไพรินทร์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๒๘๑
๒๕๔๕ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาติดตามการดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีในการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นายไสว พราหมณี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา ๑๑๓๘
๒๕๔๕ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาการปฏิรูประบบราชการและผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน นางมาลีรัตน์ แก้วก่า สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสกลนคร ๑๑๓๐
๒๕๔๕ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้รัฐธรรมนูญ นายเกษม รุ่งธนเกียรติ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์ ๑๙๔๙
๒๕๔๕ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาประเด็นและแนวทางเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ นายวิทยา มะเสนา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมหาสารคาม นายอุบล เอื้อศรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา ๗๓๑
๒๕๔๕ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายสุชน ชาลีเครือ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยภูมิ ๑๒๑๖
๒๕๔๕ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการป้องปรามและปราบปรามการทุจริต นายการุณ ใสงาม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ๗๓๖
๒๕๔๕ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อดำเนินการพิจารณาสอบสวนและศึกษาปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการและรัฐวิสาหกิจ นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง พลตรี มนูญกฤต รูปขจร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรี ๘๑๙
๒๕๔๕ ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบในวงราชการและรัฐวิสาหกิจ นายศิลป์ชัย เชษฐศิลป์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุทัยธานี นายพิชิต ชัยวิรัตนะ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยภูมิ ๖๖๑
๒๕๔๕ ๑๐ เรื่อง การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และการจัดหาอาคารที่ทำการชั่วคราว นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอ่างทอง ๗๔๓
๒๕๔๕ ๑๑ เรื่อง ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อกำหนดการลดค่านายหน้าของผู้ใช้แรงงานในการเดินทางไปทำงาน ณ ต่างประเทศ นายไสว พราหมณี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา ๖๙๘
๒๕๔๕ ๑๒ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาโสเภณีเด็ก นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน นายพิชัย ขำเพชร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี นายมนตรี สินทวิชัย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงคราม ๑๖๐๘
๒๕๔๕ ๑๓ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการค้าประเวณี นายพิชัย ขำเพชร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี นายมนตรี สินทวิชัย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงคราม ๑๖๘๑
๒๕๔๕ ๑๔ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องคณะกรรมการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ๗๓๑
๒๕๔๕ ๑๕ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาบทบาทและการดำเนินการกิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชน นางสาวบุษรินทร์ ติยะไพรัช สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย พลเอกวิชา ศิริธรรม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรี นายวิทยา มะเสนา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมหาสารคาม ๑๐๘๕
๒๕๔๕ ๑๖ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาจุดผ่อนปรน จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่านแดนถาวร นายสมสิทธิ์ ศิริเจริญไชย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์ ๗๓๙๘
๒๕๔๕ ๑๗ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาการทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรงของนักเรียนนักศึกษา นายวิชัย ครองยุติ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี นายลำพอง พิลาสมบัติ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา นายวิบูลย์ แช่มชื่น สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๓๗๑
๒๕๔๕ ๑๘ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๙๑๙
๒๕๔๕ ๑๙ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและยกร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในหมวดที่ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาลงมติถอดถอน ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ นายพนัส  ทัศนียานนท์           สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก นายแก้วสรร  อติโพธิ             สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร นายสัก& ๑๐๒๙
๒๕๔๕ ๒๐ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามตรวจสอบโครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ นายจรูญ ยังประภากร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรปราการ ๙๖๘
๒๕๔๕ ๒๑ เรื่อง การตรวจสอบการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพำนักระยะยาวแห่งชาติ นายประสิทธิ์ พิทูรกิจจา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรค์ นายวงศ์พันธ์ ณ ตะกั่วทุ่ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพังงา นายสมสิทธิ์ ศิริเจริญไชย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์ ๘๙๙
๒๕๔๕ ๒๒ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท นายคำพันธ์ ป้องปาน สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุดรธานี นายลำพอง พิลาสมบัติ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา ๗๘๕
๒๕๔๕ ๒๓ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามการสอบสวนข้อเท็จจริงในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล นายอุบล เอื้อศรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา ๗๔๓
๒๕๔๕ ๒๔ เรื่อง ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก นายประสิทธิ์ พิทูรกิจจา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรค์ ๑๔๙๔
๒๕๔๕ ๒๕ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการ ก่อเกิดสารพิษและกากของเสียอันตราย มาตรการการควบคุมป้องกัน แนวทางการแก้ไขฟื้นฟูการให้ความรู้แก่ประชาชน และการศึกษาทางสาธารณสุขในด้านสารพิษ นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรค์ นางเตือนใจ ดีเทศน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย นายสมบัติ วรามิตร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประศักดิ์ ณ กาฬสินธุ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเด่น โต๊ะมีนา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปัตตานี นายสวั ๑๗๖๓
๒๕๔๕ ๒๖ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ต.อ. ไพจิตร ศรีคงคา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา ๑๐๕๓
๒๕๔๕ ๒๗ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่สัมฤทธิ์ผลในประเทศไทย นายปราโมทย์ ไม้กลัด สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๑๔๖๓
๒๕๔๕ ๒๘ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลดีและผลเสียของการบริโภคพืชกระท่อม เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอว่าควรยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือไม่ ๑. นายภิญญา ช่วยปลอด สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒. นายนพดล สมบูรณ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง ๓. นายสวัสดิ์ ทรัพย์เจริญ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครพนม ๔. พล.ท. โอภาส รัตนบุรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช ๕. นายประยุทธ ๑๔๙๒
๒๕๔๕ ๒๙ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินทำกินของประชาชนที่ทางการยังไม่ออกเอกสารสิทธิ์ให้ นายประยุทธ ศรีมีชัย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๐๓๗
๒๕๔๕ ๓๐ เรื่อง ขอแก้ไขชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พลตำรวจเอก ประทิน สันติประภพ สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๗๑๘
๒๕๔๕ ๓๑ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษานโยบาย มาตรการการบำบัดฟื้นฟูและติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด พลตำรวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ๑๒๖๓
๒๕๔๕ ๓๒ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของประชาชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และที่ดินทั่วประเทศที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน นายการุณ ใสงาม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ๗๔๐