แสดงผล ข้อมูลญัตติ พบข้อมูลทั้งหมด ๑๑๕ รายการ  
ปี ลำดับ ญัตติ ผู้เสนอญัตติ เปิดอ่าน
๒๕๔๔ Hacked ExeOweR | TurkHackTeam. Hacked ExeOweR | TurkHackTeam. ๑๔๐๔
๒๕๔๔ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง พลตรี มนูญกฤต รูปขจร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรี ๘๙๖
๒๕๔๔ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายศิลป์ชัย เชษฐศิลป์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุทัยธานี ๘๒๑
๒๕๔๔ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา นายไสว พราหมณี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา ๑๗๐๗
๒๕๔๔ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป ๖ มกราคม ๒๕๔๔ นายลำพอง พิลาสมบัติ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา กับคณะ ๗๔๑
๒๕๔๔ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสมาชิกมีพฤติกรรมเรียกรับเงินในการเลือกตั้งกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) นายสมเกียรติ  ศรลัมพ์     สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรค์ นายประสิทธิ์  พิทูรกิจจา   สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรค์ ๘๐๗
๒๕๔๔ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบกระบวนการสรรหาและคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) นายแก้วสรร  อติโพธิ     สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๘๓๓
๒๕๔๔ เรื่อง ขอให้ต่อต้านการทำลายพระพุทธรูปในอัฟกานิสถานของกองกำลังทาลิบัน นายผ่อง เล่งอี้ สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร นายภิญญา ช่วยปลอด สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๗๑๗
๒๕๔๔ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติด นายวงศ์พันธ์ ณ ตะกั่วทุ่ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพังงา ๘๓๑
๒๕๔๔ ๑๐ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พลตำรวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ๗๖๙
๒๕๔๔ ๑๑ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อดำเนินการพิจารณาสอบสวนและศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง พลตรี มนูญกฤต รูปขจร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรี ๘๕๖
๒๕๔๔ ๑๒ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ นายสมสิทธิ์ ศิริเจริญไชย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์ นายเพิ่มพูน ทองศรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๑๖๙
๒๕๔๔ ๑๓ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อวางแนวทางให้เคารพต่อมติที่ประชุมวุฒิสภา นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๗๓๗
๒๕๔๔ ๑๔ เรื่อง กองมรดกของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ พันเอก สมคิด ศรีสังคม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุดรธานี ๒๒๒๔
๒๕๔๔ ๑๕ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของ พลเอกสุนทร คงสมพงษ์ อดีตประธาน รสช. นางประทีป อึ้งทรงธรรม สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๑๓๒๖
๒๕๔๔ ๑๖ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระ นายคำนวณ ชโลปถัมภ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสิงห์บุรี ๑๓๓๒
๒๕๔๔ ๑๗ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและสอบสวนการปฏิบัติราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พันเอกสมคิด ศรีสังคม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุดรธานี นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ๑๑๔๓
๒๕๔๔ ๑๘ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาความมั่นคงในจังหวัดภาคใต้ นายบุญญา หลีเหลด     สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา นายฟัครุดดีน บอตอ     สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนราธิวาส ๗๓๐
๒๕๔๕ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาการปฏิรูประบบราชการ นายบุญเลิศ ไพรินทร์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๒๘๔
๒๕๔๕ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาติดตามการดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีในการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นายไสว พราหมณี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา ๑๑๔๑
๒๕๔๕ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาการปฏิรูประบบราชการและผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน นางมาลีรัตน์ แก้วก่า สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสกลนคร ๑๑๓๕
๒๕๔๕ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้รัฐธรรมนูญ นายเกษม รุ่งธนเกียรติ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์ ๑๙๕๑
๒๕๔๕ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาประเด็นและแนวทางเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ นายวิทยา มะเสนา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมหาสารคาม นายอุบล เอื้อศรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา ๗๓๓
๒๕๔๕ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายสุชน ชาลีเครือ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยภูมิ ๑๒๑๙
๒๕๔๕ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการป้องปรามและปราบปรามการทุจริต นายการุณ ใสงาม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ๗๓๘
๒๕๔๕ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อดำเนินการพิจารณาสอบสวนและศึกษาปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการและรัฐวิสาหกิจ นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง พลตรี มนูญกฤต รูปขจร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรี ๘๒๑
๒๕๔๕ ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบในวงราชการและรัฐวิสาหกิจ นายศิลป์ชัย เชษฐศิลป์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุทัยธานี นายพิชิต ชัยวิรัตนะ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยภูมิ ๖๖๓
๒๕๔๕ ๑๐ เรื่อง การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และการจัดหาอาคารที่ทำการชั่วคราว นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอ่างทอง ๗๔๕
๒๕๔๕ ๑๑ เรื่อง ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อกำหนดการลดค่านายหน้าของผู้ใช้แรงงานในการเดินทางไปทำงาน ณ ต่างประเทศ นายไสว พราหมณี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา ๗๐๐
๒๕๔๕ ๑๒ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาโสเภณีเด็ก นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน นายพิชัย ขำเพชร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี นายมนตรี สินทวิชัย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงคราม ๑๖๑๕
๒๕๔๕ ๑๓ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการค้าประเวณี นายพิชัย ขำเพชร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี นายมนตรี สินทวิชัย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงคราม ๑๖๘๓
๒๕๔๕ ๑๔ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องคณะกรรมการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ๗๓๓
๒๕๔๕ ๑๕ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาบทบาทและการดำเนินการกิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชน นางสาวบุษรินทร์ ติยะไพรัช สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย พลเอกวิชา ศิริธรรม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรี นายวิทยา มะเสนา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมหาสารคาม ๑๐๙๑
๒๕๔๕ ๑๖ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาจุดผ่อนปรน จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่านแดนถาวร นายสมสิทธิ์ ศิริเจริญไชย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์ ๗๔๔๙
๒๕๔๕ ๑๗ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาการทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรงของนักเรียนนักศึกษา นายวิชัย ครองยุติ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี นายลำพอง พิลาสมบัติ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา นายวิบูลย์ แช่มชื่น สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๓๗๔
๒๕๔๕ ๑๘ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๙๒๒
๒๕๔๕ ๑๙ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและยกร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในหมวดที่ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาลงมติถอดถอน ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ นายพนัส  ทัศนียานนท์           สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก นายแก้วสรร  อติโพธิ             สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร นายสัก& ๑๐๓๓
๒๕๔๕ ๒๐ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามตรวจสอบโครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ นายจรูญ ยังประภากร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรปราการ ๙๗๑
๒๕๔๕ ๒๑ เรื่อง การตรวจสอบการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพำนักระยะยาวแห่งชาติ นายประสิทธิ์ พิทูรกิจจา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรค์ นายวงศ์พันธ์ ณ ตะกั่วทุ่ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพังงา นายสมสิทธิ์ ศิริเจริญไชย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์ ๙๐๓
๒๕๔๕ ๒๒ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท นายคำพันธ์ ป้องปาน สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุดรธานี นายลำพอง พิลาสมบัติ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา ๗๘๗
๒๕๔๕ ๒๓ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามการสอบสวนข้อเท็จจริงในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล นายอุบล เอื้อศรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา ๗๔๔
๒๕๔๕ ๒๔ เรื่อง ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก นายประสิทธิ์ พิทูรกิจจา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรค์ ๑๔๙๖
๒๕๔๕ ๒๕ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการ ก่อเกิดสารพิษและกากของเสียอันตราย มาตรการการควบคุมป้องกัน แนวทางการแก้ไขฟื้นฟูการให้ความรู้แก่ประชาชน และการศึกษาทางสาธารณสุขในด้านสารพิษ นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรค์ นางเตือนใจ ดีเทศน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย นายสมบัติ วรามิตร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประศักดิ์ ณ กาฬสินธุ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเด่น โต๊ะมีนา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปัตตานี นายสวั ๑๗๖๕
๒๕๔๕ ๒๖ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ต.อ. ไพจิตร ศรีคงคา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา ๑๐๕๔
๒๕๔๕ ๒๗ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่สัมฤทธิ์ผลในประเทศไทย นายปราโมทย์ ไม้กลัด สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๑๔๗๒
๒๕๔๕ ๒๘ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลดีและผลเสียของการบริโภคพืชกระท่อม เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอว่าควรยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือไม่ ๑. นายภิญญา ช่วยปลอด สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒. นายนพดล สมบูรณ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง ๓. นายสวัสดิ์ ทรัพย์เจริญ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครพนม ๔. พล.ท. โอภาส รัตนบุรี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช ๕. นายประยุทธ ๑๕๐๐
๒๕๔๕ ๒๙ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินทำกินของประชาชนที่ทางการยังไม่ออกเอกสารสิทธิ์ให้ นายประยุทธ ศรีมีชัย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๐๕๑
๒๕๔๕ ๓๐ เรื่อง ขอแก้ไขชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พลตำรวจเอก ประทิน สันติประภพ สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ๗๑๙
๒๕๔๕ ๓๑ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษานโยบาย มาตรการการบำบัดฟื้นฟูและติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด พลตำรวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ๑๒๖๗
๒๕๔๕ ๓๒ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของประชาชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และที่ดินทั่วประเทศที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน นายการุณ ใสงาม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ๗๔๒