แสดงผล ข้อมูลร่างพระราชบัญญัติ พบข้อมูลทั้งหมด ๔๐๗ รายการ  
ปี ลำดับ ร่างพระราชบัญญัติ เปิดอ่าน
๒๕๔๓ ๑๓๙๓
๒๕๔๓ ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ๑๐๙๙
๒๕๔๓ ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ๖๖๖
๒๕๔๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ๗๙๗
๒๕๔๓ ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ๑๐๒๖
๒๕๔๓ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ๑๑๐๕
๒๕๔๓ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. .... ๗๗๖
๒๕๔๓ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. .... ๖๐๗
๒๕๔๓ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. .... ๗๓๓
๒๕๔๓ ๑๐ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. .... ๕๙๙
๒๕๔๓ ๑๑ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๑๒๓๐
๒๕๔๓ ๑๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๑๘
๒๕๔๓ ๑๓ ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๙๘๘
๒๕๔๓ ๑๔ ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) ๑๒๕๗
๒๕๔๓ ๑๕ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๗๓
๒๕๔๓ ๑๖ ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... ๖๖๘
๒๕๔๓ ๑๗ ร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๗๖
๒๕๔๓ ๑๘ ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ๗๗๖
๒๕๔๓ ๑๙ ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๑๗๘
๒๕๔๓ ๒๐ ร่างพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ๗๔๖
๒๕๔๓ ๒๑ ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๘๐
๒๕๔๓ ๒๒ ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๑๘๕
๒๕๔๓ ๒๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๕๗
๒๕๔๓ ๒๔ ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๘๒
๒๕๔๓ ๒๕ ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... ๖๙๙
๒๕๔๓ ๒๖ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๖๐
๒๕๔๓ ๒๗ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๒๕๓
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดปากพนัง พ.ศ. .... ๗๖๒
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๗๘
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๑๒
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๑๘
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลท่าม่วง ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และตำบลทุ่งบัว ตำบลกำแพงแสน ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม ตำบลดอนตูม ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. .... ๘๗๐
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๖๐
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๖๑
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๘๙
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ๘๙๑
๒๕๔๔ ๑๐ ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ให้แก่นายสิงห์ ใจวังโลก พ.ศ. .... ๘๕๐
๒๕๔๔ ๑๑ ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๕๔
๒๕๔๔ ๑๒ ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๓๑๓
๒๕๔๔ ๑๓ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๖๗
๒๕๔๔ ๑๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ พ.ศ. .... ๑๐๐๑
๒๕๔๔ ๑๕ ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๙๐๗
๒๕๔๔ ๑๖ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๗๒
๒๕๔๔ ๑๗ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. .... ๖๖๙
๒๕๔๔ ๑๘ ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. .... ๙๔๓
๒๕๔๔ ๑๙ ร่างพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๔๒
๒๕๔๔ ๒๐ ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. .... ๓๗๖
๒๕๔๔ ๒๑ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๖๙๐
๒๕๔๔ ๒๒ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ๙๔๕
๒๕๔๔ ๒๓ ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ๗๖๔