แสดงผล ข้อมูลร่างพระราชบัญญัติ พบข้อมูลทั้งหมด ๔๐๕ รายการ  
ปี ลำดับ ร่างพระราชบัญญัติ เปิดอ่าน
๒๕๔๓ ๑๓๙๗
๒๕๔๓ Hacked ExeOweR | TurkHackTeam. ๑๑๒๐
๒๕๔๓ ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ๖๗๙
๒๕๔๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ๘๐๑
๒๕๔๓ ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ๑๐๒๙
๒๕๔๓ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ๑๑๑๐
๒๕๔๓ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. .... ๖๐๙
๒๕๔๓ ๑๐ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. .... ๖๐๑
๒๕๔๓ ๑๑ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๑๒๓๖
๒๕๔๓ ๑๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๒๕
๒๕๔๓ ๑๓ ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๙๙๓
๒๕๔๓ ๑๔ ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) ๑๒๖๔
๒๕๔๓ ๑๕ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๙๒
๒๕๔๓ ๑๖ ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... ๖๖๙
๒๕๔๓ ๑๗ ร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๘๐
๒๕๔๓ ๑๘ ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ๗๘๒
๒๕๔๓ ๑๙ ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๑๘๕
๒๕๔๓ ๒๐ ร่างพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ๗๕๑
๒๕๔๓ ๒๑ ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๘๐
๒๕๔๓ ๒๒ ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๑๙๖
๒๕๔๓ ๒๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๖๐
๒๕๔๓ ๒๔ ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๘๙
๒๕๔๓ ๒๕ ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... ๗๐๔
๒๕๔๓ ๒๖ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๖๓
๒๕๔๓ ๒๗ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๒๖๐
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดปากพนัง พ.ศ. .... ๗๖๖
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๐๔
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๑๗
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๒๐
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลท่าม่วง ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และตำบลทุ่งบัว ตำบลกำแพงแสน ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม ตำบลดอนตูม ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. .... ๘๗๐
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๖๒
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๖๒
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๙๓
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ๘๙๗
๒๕๔๔ ๑๐ ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ให้แก่นายสิงห์ ใจวังโลก พ.ศ. .... ๘๕๔
๒๕๔๔ ๑๑ ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๕๙
๒๕๔๔ ๑๒ ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๓๑๖
๒๕๔๔ ๑๓ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๗๐
๒๕๔๔ ๑๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ พ.ศ. .... ๑๐๐๖
๒๕๔๔ ๑๕ ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๙๐๙
๒๕๔๔ ๑๖ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๗๙
๒๕๔๔ ๑๗ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. .... ๖๗๓
๒๕๔๔ ๑๘ ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. .... ๙๔๙
๒๕๔๔ ๑๙ ร่างพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๕๙
๒๕๔๔ ๒๐ ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. .... ๓๘๔
๒๕๔๔ ๒๑ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๖๙๓
๒๕๔๔ ๒๒ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ๙๕๑
๒๕๔๔ ๒๓ ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ๗๖๗
๒๕๔๔ ๒๔ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ๑๐๖
๒๕๔๔ ๒๕ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ พ.ศ. .... ๑๑๑