แสดงผล ข้อมูลร่างพระราชบัญญัติ พบข้อมูลทั้งหมด ๔๐๗ รายการ  
ปี ลำดับ ร่างพระราชบัญญัติ เปิดอ่าน
๒๕๔๓ ๑๓๘๙
๒๕๔๓ ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ๑๐๙๓
๒๕๔๓ ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ๖๖๒
๒๕๔๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ๗๘๗
๒๕๔๓ ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ๑๐๑๙
๒๕๔๓ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ๑๐๙๙
๒๕๔๓ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. .... ๗๗๑
๒๕๔๓ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. .... ๖๐๑
๒๕๔๓ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. .... ๗๒๕
๒๕๔๓ ๑๐ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. .... ๕๙๔
๒๕๔๓ ๑๑ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๑๒๒๕
๒๕๔๓ ๑๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๑๔
๒๕๔๓ ๑๓ ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๙๘๒
๒๕๔๓ ๑๔ ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) ๑๒๔๙
๒๕๔๓ ๑๕ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๖๙
๒๕๔๓ ๑๖ ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... ๖๖๓
๒๕๔๓ ๑๗ ร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๗๑
๒๕๔๓ ๑๘ ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ๗๗๒
๒๕๔๓ ๑๙ ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๑๗๐
๒๕๔๓ ๒๐ ร่างพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ๗๓๙
๒๕๔๓ ๒๑ ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๗๔
๒๕๔๓ ๒๒ ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๑๗๗
๒๕๔๓ ๒๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๕๒
๒๕๔๓ ๒๔ ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๗๗
๒๕๔๓ ๒๕ ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... ๖๙๔
๒๕๔๓ ๒๖ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๕๔
๒๕๔๓ ๒๗ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๒๔๖
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดปากพนัง พ.ศ. .... ๗๕๖
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๖๗
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๐๖
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๑๓
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลท่าม่วง ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และตำบลทุ่งบัว ตำบลกำแพงแสน ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม ตำบลดอนตูม ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. .... ๘๖๒
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๕๓
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๕๕
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๘๔
๒๕๔๔ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ๘๘๖
๒๕๔๔ ๑๐ ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ให้แก่นายสิงห์ ใจวังโลก พ.ศ. .... ๘๔๔
๒๕๔๔ ๑๑ ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๔๘
๒๕๔๔ ๑๒ ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๓๐๘
๒๕๔๔ ๑๓ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๖๐
๒๕๔๔ ๑๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ พ.ศ. .... ๙๙๘
๒๕๔๔ ๑๕ ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๙๐๓
๒๕๔๔ ๑๖ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๖๗
๒๕๔๔ ๑๗ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. .... ๖๖๖
๒๕๔๔ ๑๘ ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. .... ๙๓๗
๒๕๔๔ ๑๙ ร่างพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๓๘
๒๕๔๔ ๒๐ ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. .... ๓๗๒
๒๕๔๔ ๒๑ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๖๘๔
๒๕๔๔ ๒๒ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ๙๔๐
๒๕๔๔ ๒๓ ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ๗๖๐