ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..)   
 
 ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) 
 ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี / นายอนุรักษ์ จุรีมาศ 
 สาระสำคัญ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ดังต่อไปนี้
   (๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” และ “ราชการส่วนท้องถิ่น” ให้มีความหมายรวมถึงพนักงานส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
   (๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถูกลงโทษปลดออกจากราชการมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญปกติ และให้ทายาทของข้าราชการดังกล่าวไม่ถูกตัดสิทธิรับบำเหน็จบำนาญตกทอด
   (๓) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อมิให้เป็นไปโดยอัตโนมัติเมื่อมีประกาศใช้กฎอัยการศึก
   (๔) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคิดเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ออกจากราชการไปแล้ว และภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่ให้สอดคล้องกับหลักการในกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
   (๕) ปรับปรุงวิธีคำนวณบำเหน็จบำนาญให้มีเพียงวิธีเดียว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการในกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
   (๖) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิในการรับบำเหน็จบำนาญตกทอดให้สอดคล้องกับหลักการในกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเช่นเดียวกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
 การพิจารณาในวาระที่ ๑ การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ
วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๓ 
 ผลของการพิจารณา - ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับหลักการร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณา 
 การพิจารณาในวาระที่ ๒  
 ขั้นกรรมาธิการ การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ
วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๓ 
- ที่ประชุมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๒๑ คน กำหนดการแปรญัตติตามข้อบังคับฯ 
 การพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ
วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๓ 
- ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วย ชื่อร่าง คำปรารภ แล้วเรียงตามลำดับมาตราจนจบร่าง 
 การพิจารณาในวาระที่ ๓ การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ
วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๓ 
 ผลของการพิจารณา - ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๓ เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร โดยไม่มีการแก้ไข 
- จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๕ (๑) 
 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  
 การประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๐๕ ก
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ หน้า ๑ ถึง ๖ 
 วันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ผลการติดตามร่างพระราชบัญัติ  
     
 

HACKED BY Cloner-47