คำค้น
รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา
เลขที่ ชื่อ-นามสกุล ประเภท รายละเอียด
1 รองศาสตราจารย์กอบกุล   พันธ์เจริญวรกุล () ภาควิชาการ
2 นายกฤช   อาทิตย์แก้ว () กำแพงเพชร
3 พลตรีกลชัย   สุวรรณบูรณ์ () ชุมพร
4 นางกีระณา   สุมาวงศ์ () ภาควิชาชีพ
5 นายเกชา   ศักดิ์สมบูรณ์ () ราชบุรี
6 พลเอกเกษมศักดิ์   ปลูกสวัสดิ์ () ภาคอื่น
7 นางสาวเกศสิณี   แขวัฒนะ () พระนครศรีอยุธยา
8 นายคำนูณ   สิทธิสมาน () ภาควิชาการ
9 พลตำรวจเอกโกวิท   ภักดีภูมิ () อ่างทอง
10 พลตำรวจตรีขจร   สัยวัตร์ () หนองคาย
11 นายขวัญชัย   พนมขวัญ () แพร่
12 พลตำรวจเอกจงรัก   จุฑานนท์ () ภาควิชาชีพ
13 นายจตุรงค์   ธีระกนก () ร้อยเอ็ด
14 นายจรัล   จึงยิ่งเรืองรุ่ง () สระบุรี
15 นายจักรธรรม   ธรรมศักดิ์ () ภาคอื่น
16 นายจารุพงศ์   จีนาพันธ์ () ภาควิชาชีพ
17 พันตำรวจโทจิตต์   ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ () มุกดาหาร
18 นายจิตติพจน์   วิริยะโรจน์ () ศรีสะเกษ
19 นางจิตร์ธนา   ยิ่งทวีลาภา () ชัยนาท
20 นางภารดี   จงสุขธนามณี () เชียงราย
21 นายเจตน์   ศิรธรานนท์ () ภาควิชาการ
22 นายเจริญ   ภักดีวานิช () พัทลุง
23 นายชรินทร์   หาญสืบสาย () ตาก
24 พลอากาศตรี เฉลิมชัย   เครืองาม () ภาควิชาการ
25 นายชูชัย   เลิศพงศ์อดิศร () เชียงใหม่
26 พลอากาศเอกชาลี   จันทร์เรือง () ภาครัฐ
27 พลเอก ชูชาติ   สุขสงวน () ภาครัฐ
28 นายเดชอุดม   ไกรฤทธิ์ () ภาควิชาการ
29 ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ   บูรณสมภพ () ภาควิชาการ
30 นายดิเรก   ถึงฝั่ง () นนทบุรี
31 นายตวง   อันทะไชย () ภาควิชาชีพ
32 นายถาวร   ลีนุตพงษ์ () ภาควิชาการ
33 นายต่วนอับดุลเล๊าะ   ดาโอ๊ะมารียอ () ยะลา
34 นายถนอม   ส่งเสริม () อุบลราชธานี
35 รองศาสตราจารย์ทัศนา   บุญทอง () ภาควิชาชีพ
36 นายธวัช   บวรวนิชยกูร () ภาคเอกชน
37 นายทวีศักดิ์   คิดบรรจง () บุรีรัมย์
38 นายธานี   อ่อนละเอียด () ภาคอื่น
39 พลเอกธีรเดช   มีเพียร () ภาครัฐ
40 นายธีระ   สุวรรณกุล () ภาคเอกชน
41 รองศาสตราจารย์นรีวรรณ   จินตกานนท์ () ภาควิชาการ
42 นางธันยรัศม์   อัจฉริยะฉาย () ภูเก็ต
43 นายธันว์   ออสุวรรณ () ประจวบคีรีขันธ์
44 นางนิลวรรณ   เพชระบูรณิน () ภาคเอกชน
45 นางนฤมล   ศิริวัฒน์ () อุตรดิตถ์
46 นายนิคม   ไวยรัชพานิช () ฉะเชิงเทรา
47 นายบุญชัย   โชควัฒนา () ภาคเอกชน
48 นายบรรชา   พงศ์อายุกูล () พิจิตร
49 นายบวรศักดิ์   คณาเสน () อำนาจเจริญ
50 นายปรเทพ   สุจริตกุล () ภาควิชาการ
ทั้งหมด 149 รายการ 1 / 3
   
 

รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา | สมาชิกวุฒิสภา | คณะกรรมาธิการ | วุฒิสภา | ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 0044 1500
499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800