ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น SP๔๕๑๐DN จำนวน ๑๐ กล่อง [ ๑๖ พ.ค. ๖๑  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๗ รายการ [ ๑๖ พ.ค. ๖๑  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายตัวอักษรเพื่อใช้ในการจัดสัมมนา เรื่อง "การผังเมือง...แม่บทแห่งการพัฒนาเพื่อให้ประชาเป็นสุข" [ ๑๖ พ.ค. ๖๑  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกอดอกไม้สดเพื่อใช้ในการจัดสัมมนา เรื่อง "การผังเมือง...แม่บทแห่งการพัฒนาเพื่อให้ประชาเป็นสุข" [ ๑๖ พ.ค. ๖๑  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดสัมมนา เรื่อง "การผังเมือง...แม่บทแห่งการพัฒนาเพื่อใช้ประชาเป็นสุข" จำนวน ๓ รายการ [ ๑๖ พ.ค. ๖๑  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของขวัญเพื่อมอบให้แก่ นายเดวิด แม็คอลิสเตอร์ (Mr. David McAllister) ประธานคณะกรรมการการต่างประเทศในสภายุโรป (Committee on Foreign Affairs - AFET) และคณะสมาชิกสภายุโปร รวม ๘ คน [ ๑๖ พ.ค. ๖๑  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เข้าคลัง) จำนวน ๑ รายการ [ ๑๖ พ.ค. ๖๑  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดสัมมนา เรื่อง "ดาวเทียม NGSO กับประเทศไทย ๔.๐" จำนวน ๒ รายการ [ ๑๖ พ.ค. ๖๑  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้เดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินงาน ภายในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล จำนวน ๒ คัน [ ๑๖ พ.ค. ๖๑  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เข้าคลัง) จำนวน ๑๖ รายการ [ ๑๖ พ.ค. ๖๑  อ่าน ๐ ครั้ง ]