ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อครุภัณฑ์ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร ในอัตรา 1:1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ๒๒ มี.ค. ๖๑  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ ๒๑ มี.ค. ๖๑  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเช้าผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 กระเช้า [ ๒๑ มี.ค. ๖๑  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเช้าผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 กระเช้า [ ๒๑ มี.ค. ๖๑  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดผู้เช็ดปากและผ้าปูโต๊ะอาหาร [ ๒๑ มี.ค. ๖๑  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเวชภัณฑ์ อาคารรัฐสภา 2 [ ๒๑ มี.ค. ๖๑  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าสถานที่และอุปกรณ์ [ ๒๑ มี.ค. ๖๑  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 26 รายการ [ ๒๑ มี.ค. ๖๑  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเพลทพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานฯ [ ๒๑ มี.ค. ๖๑  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเพลทพิมพ์รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่วิกฤติฯ [ ๒๑ มี.ค. ๖๑  อ่าน ๐ ครั้ง ]