ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุมิสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุมิสภา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุมิสภา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุมิสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเค้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุมิสภา เรื่อง รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุมิสภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุมิสภา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุมิสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุมิสภา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับดอนมาบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน(พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญงานพิเศษ/เชี่ยวชาญ)
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุมิสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) เพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ