Demo2 fourth
          คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
Demo2 fourth
          อนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
Demo2 fourth
          อนุกรรมาธิการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒
Demo2 fourth
          กรรมาธิการการเมือง
Demo2 fourth
          การประชุมคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
Demo2 fourth
          การประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
Demo2 fourth
          คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
Demo2 fourth
          การประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Demo2 fourth
          คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมและติดตามระบบการแพทย์ครบวงจร นำโดย นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ กรรมาธิการการสาธารณสุข เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Demo2 fourth
          ศึกษาดูงานและร่วมประชุมทวิภาคี
Demo2 fourth
          ศึกษาดูงาน
Demo2 fourth
          คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงิน และการคลังของประเทศ ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Demo2 fourth
          คณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน
Demo2 fourth
          คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดขอนแก่น - อุดรธานี
Demo2 fourth
          คณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณและติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ
Demo2 fourth
          คณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณและติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ
Demo2 fourth
          คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Demo2 fourth
          คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Demo2 fourth
          คณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน (ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
Demo2 fourth
          คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงิน และการคลังของประเทศ (ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
Demo2 fourth
          คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
Demo2 fourth
          เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นายชาญวิทย์ วสยางกูร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ อนุกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ
Demo2 fourth
          เมื่อวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นายชาญวิทย์ วสยางกูร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ อนุกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ
Demo2 fourth
          การประชุมคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒