Demo2 fourth
          สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา
Demo2 fourth
          การประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
Demo2 fourth
          สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมาธิการด้านการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห
Demo2 fourth
          คณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน (ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
Demo2 fourth
          คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Demo2 fourth
          คณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน
Demo2 fourth
          คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๑๕ - ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒
Demo2 fourth
          คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
Demo2 fourth
          คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการแพทย์แผนไทย ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสกลนคร
Demo2 fourth
          คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
Demo2 fourth
          การประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
Demo2 fourth
          สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ / ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
Demo2 fourth
          คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Demo2 fourth
          คณะอนุกรรมาธิการการด้านการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน
Demo2 fourth
          คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปราชการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา