Demo2 fourth
          เมื่อวันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๐๒ อาคารรัฐสภา ๒ นายชาญวิทย์ วสยางกูร ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ได้เป็
Demo2 fourth
          เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๐๒ อาคารรัฐสภา ๒ นายชาญวิทย์ วสยางกูร ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ไ
Demo2 fourth
          สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมาธิการด้านการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้
Demo2 fourth
          การประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
Demo2 fourth
          สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมาธิการด้านการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้
Demo2 fourth
          คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Demo2 fourth
          คณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน (ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
Demo2 fourth
          คณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน
Demo2 fourth
          คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
Demo2 fourth
          การประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
Demo2 fourth
          คณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณและติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ
Demo2 fourth
          คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Demo2 fourth
          คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. โดยคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา จัดประชุมในประเด็นการศึกษาระบบ KOSEN ของประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
Demo2 fourth
          คณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน
Demo2 fourth
          คณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน (ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)