Demo2 fourth
          วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒๗๐๑ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ คณะอนุกรรมาธิการด้านการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญ
Demo2 fourth
          คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเพชรบุรี
Demo2 fourth
          คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
Demo2 fourth
          คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงิน และการคลังของประเทศ ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Demo2 fourth
          การประชุมคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
Demo2 fourth
          คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
Demo2 fourth
          คณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
Demo2 fourth
          คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
Demo2 fourth
          การประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
Demo2 fourth
          คณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน (ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
Demo2 fourth
          คณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณและติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ
Demo2 fourth
          คณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน
Demo2 fourth
          คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ