เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

ทำเนียบรุ่น


โครงการ
  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม   รุ่นที่ 3
  วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
  สถานที่ ณ ห้องมงกุฎพลอย ชั้น 16 โรงแรมโฆษะ   จังหวัด ขอนแก่น
  จำนวน 93 คน
 
No.ชื่อนามสกุล 
1นางฉันทนาแรงโสม
2นางทองเจี่ยม แพงไทย
3นางนงนุชจรรยาวุฒิ
4นางปราณีสุพรรณฝ่าย
5นางผกาพันธ์ชัยพรมมา
6นางภาวิณีเตชะตานนท์
7นางรัชนีอยู่ประเสริฐ
8นางสมศรีเพชรดง
9นางสาวพัทยาพรหมราษฎร์
10นางสุภาณีภูแล่นกี่
11นางสุลภาเถาทวงษ์
12นางอุไรเพียศักดิ์
13นายกิตติพงษ์แก้วพรม
14นายคมกฤชบุษราคัม
15นายคำพวยข้อยุ่น
16นายคำสอนดลตรี
17นายคำเบ้าหล้าทุม
18นายชนกานต์กุลด้วง
19นายชัยชนะทัศนิยม
20นายชัยยาเรืองเจริญ
21นายทองนาคสุภาวัฒนพันธ์
22นายทองพูนโคตรบุรี
23นายทองม้วนแสนเสาร์
24นายทองสุขแพงทอง
25นายทองอินทร์ชาวหันคำ
26นายธวัชสุวุฒิกุล
27นายธวัชชัยแสนหล้า
28นายนำชัยสุวรรณคุร
29นายนิคม แสนคำ
30นายบรรจงสุพรรณพานิชย์
31นายบัวพาวงษ์ศรี
32นายบัวเลิศศรียา
33นายบุญลือสืบวงษา
34นายบุญสงค์กลางเดช
35นายบุญเพ็งปัดภัย
36นายบุญเรืองวังกะหาด
37นายบุญเลิศดงแก้ว
38นายบุดดีมูลวงษ์
39นายประครองสารก้อย
40นายประจวบรักแพทย์
41นายประทวนพิมพ์นอก
42นายประสาทขันริบุตร
43นายประเสริฐสหะรัตน์
44นายพรลิขิตแก่นพรม
45นายพิมพาใจแน่น
46นายภิรมย์ เหล็กยัง
47นายมานิตศรีลม
48นายยุทธพันธ์ทองยา
49นายรสไก่ดำ
50นายลำดวนหมื่นปัญญา
51นายวาโยดงโพธิ์น้อย
52นายวินัยวิชัยวงศ์
53นายวิรัตน์คำเหมือน
54นายวิรัตน์รักษาภักดี
55นายวุฒิชัย โคตรแก้ว
56นายสกลเทียนคำ
57นายสนองสอนกลาง
58นายสมคิดสิงสง
59นายสมจิตรศรีบุญเรือง
60นายสมชายอุทัยประดิษฐ์
61นายสมบัติชำกุล
62นายสมบูรณ์สีพันธ์โคตร
63นายสมพงษ์นารี
64นายสมศักดิ์กิ่งคำ
65นายสมหวังขุนศรี
66นายสมานบุญลือชา
67นายสมานพรหมนอก
68นายสัมฤทธิ์ถิ่นโสภา
69นายสามารถปานเนาว์
70นายสายัณห์ประชากูล
71นายสีสีพั้ว
72นายสุนทรขอพรกลาง
73นายสุนทรมูลเสนา
74นายสุรพลกิตติปัญจมาศ
75นายสุรศักดิ์ จารย์โพธิ์
76นายอนุวัฒน์โชคชัยอภิวัฒน์
77นายอภัยเฮ้าจำนงค์
78นายอรุณศรีพาบุญ
79นายอรุณโพธิปัฒสา
80นายฮวดเขียวขำ
81นายินทราทองป้อง
82นายเกริกฤทธิ์แจ้งพรมมา
83นายเจตจำรูญสามหาดไทย
84นายเจริญธรรมเสนานุภาพ
85นายเดชาสุรพล
86นายเธียรชัยสุนทอง
87นายเลอมานศรีบุญเรือง
88นายเสรีนาควรินทร์
89นายแสงศักดิ์ ศรีวัชรินทร์
90นายแสงเดียวมูลตรีภักดี
91นายโชติทองหล่อ
92นายไชยรัตน์ ประดา
93สิบตรีสุภาพพรมพารักษ์
  <<ย้อนกลับ