เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

ทำเนียบรุ่น


โครงการ
  หลักสูตร หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม   รุ่นที่ 5
  วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552
  สถานที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น   จังหวัด ร้อยเอ็ด
  จำนวน 112 คน
 
No.ชื่อนามสกุล 
1ดร.ชนิตาสุ่มมาตย์
2ดร.ปาลิดาเฉลิมแสน
3นางกรรณิการ์เพียรพิทักษ์กิจ
4นางคำบงจันตะ
5นางคำมีสำโรงแสง
6นางจันทร์เพ็ญ จันโทริ
7นางจำจิตร มงคลมะไฟ
8นางชวนพิศ มาลาล้ำ
9นางชุติพันธุ์ หาญประสิทธิ์คำ
10นางชุมพรนามนัย
11นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี
12นางถนอมกาญจนกุล
13นางทองพันธ์สาสีเสาร์
14นางทองพูลดวงภักใต้
15นางทองฤทธิ์ พันธะไชย
16นางทองล้วนมาตย์สาลี
17นางทองสุขโทนหงส์ษา
18นางทองหล่อทักขินัย
19นางทัศนีย์ อาจศรี
20นางธนพร วงค์อนุ
21นางธนพรโม้เมือง
22นางธมนพัชร์ศิริโท
23นางธาริณีศรีดงกลาง
24นางนนทวรรณ เวียงสงค์
25นางนภารัตน์โพธิ์มาตย์
26นางนวลจันทร์ศรีมงคล
27นางนวลหงษ์อุทธิสินธ์
28นางนิศากรสิงห์เสนา
29นางนุสราภรณ์ธรรมวิเศษ
30นางบัวทองวาริน
31นางบำเพ็ญชุมด้วง
32นางบุญล้อมสายโสภา
33นางบุญศรีแสวง
34นางบุบผาสุดชา
35นางประดับเอกวงษ์
36นางพรสวรรค์กิ่งแก้ว
37นางพัชราภรณ์กมลเลิศ
38นางพันธ์ทิพย์ค่ำคูณ
39นางพิศมาศนามวงศ์
40นางพุทธชาติจารีประสิทธิ์
41นางภาวสุทธิ์พรหมคุณ
42นางมณีพรคำอ่อนสา
43นางมนฤดีสัตย์มิตร
44นางมะลิโพธิสาร
45นางมัตติกากอมาตย์
46นางยุภาเที่ยงปา
47นางรัตน์สมัยปั้นงาม
48นางราณีวงศ์ลุน
49นางรำพันแสงมาลัย
50นางรุ่งอรุณพลศรี
51นางร่วมจิตชิณเพ็ง
52นางวชิรพรพิมพ์วิชัย
53นางวนิดากันยารัตน์
54นางวัชรีพรเตชโสทร
55นางวาสนาภาระไพ
56นางวาโยตึกประโคน
57นางวิไลวรรณดาหา
58นางศิริมาส เหยียดมาลา
59นางสมจิตต์ชาติบัญชากร
60นางสมร วรชิน
61นางสมหมายพงศ์ศาสตร์
62นางสังวาลย์สุบุญสันธิ์
63นางสาวจิรวรรณ สิทธิศักดิ์
64นางสาวจิราวัลย์ซาเหลา
65นางสาวตวงรัตน์วงศ์เวไนย
66นางสาวนพมาศอินทะชัย
67นางสาวนันทศัยจันทรประทักษ์
68นางสาวบงกชรัตน์กนกหงษ์
69นางสาวบุญสิตาบุญชม
70นางสาวประสพโชคสุระไชย์
71นางสาวปิยนุชแสงวุธ
72นางสาวผานิตย์นาคนายม
73นางสาวลำปางอารีเอื้อ
74นางสาววิภาวีมนูชยพงษ์
75นางสาวศรัณยาอุ่นเจริญ
76นางสาวสยามฤกษ์ยาม
77นางสาวสุกานดาภานุสอน
78นางสาวสุคนธ์ศรีประทุม
79นางสาวสุดาจันทร์แก้วใส
80นางสาวแสงจันทร์ควรชม
81นางสำสุโพธินะ
82นางสิริวิมลจักรแก้ว
83นางสุกัลยาศรีบาลแจ่ม
84นางสุขศรีจันทร์เทพ
85นางสุนันท์วัชระตังคะ
86นางสุภาพรจันทร์ศรี
87นางสุภาพรวงศ์ทอง
88นางสุมามาลย์ป้องศรี
89นางสุวรีย์ นุ่มโต
90นางหนูดีธานีวรรณ
91นางหนูเพชรบุญสินชัย
92นางหอมไกล พลเยี่ยม
93นางอนงค์ พืชสิงห์
94นางอนันฆะนงหงส์สิงห์
95นางอมรรัตน์วิเศษหวาน
96นางอรนุชสามสี
97นางอังคณาไทยโสภา
98นางอุทิศสุทธิประภา
99นางอุไรลักษณ์วงศ์สนิท
100นางอ้อมเดือนศรีทองแดง
101นางเกศรีจินา
102นางเกษรานีย์คันธาวัฒน์
103นางเข็มพรศรีภา
104นางเนติการณ์โพธินาม
105นางเบญจมาศบุญโทแสง
106นางเปรมสุขโกตระกูล
107นางเพชรมะณีศรีจันทร์
108นางเยาวลักษณ์สมุทรศรี
109นางเวชวิไลศิลป์
110นางแจ่มจันทร์แถวพินิจ
111นางแสงจันทร์พิรุณ
112นิตยา ลุนสำโรง
  <<ย้อนกลับ