เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

ทำเนียบรุ่น


โครงการ
  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"   รุ่นที่ 10
  วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554 - 25 เมษายน พ.ศ. 2554
  สถานที่ โรงแรมพะเยาเกทเวย์   จังหวัด พะเยา
  จำนวน 117 คน
 
No.ชื่อนามสกุล 
1นางกนกพรคำปา
2นางกนกรัตน์อินทรนันท์
3นางกมลคำบุญเรือง
4นางกันยาวรรณพรหม
5นางกัลยาอิ่นคำ
6นางกาญจนาสอนเจริญทรัพย์
7นางคนึงนิจฟุ้งถือทรัพย์
8นางจันทร์หอมตันหยี
9นางจำเนียนบานเย็น
10นางจีรัชญ์พัฒน์ใจเมือง
11นางจุฑาพรไชยวงค์
12นางจุฬาเทียนสว่าง
13นางจุไรภรณ์แฝงพงษ์
14นางชอนฟูแสง
15นางชารินีเชียงมา
16นางชุลีพรหมื่นจันทร์
17นางณัฐพรธรรมสาร
18นางดาราปิงวงค์
19นางทองเพียรคงโต
20นางทองใบยอดยา
21นางทัศนีย์ยาวิละ
22นางทิพย์วรรณแก้วทอง
23นางธนพรไข่ทา
24นางธัพยพรพรมแปง
25นางนกจันทร์อินต๊ะปัญญา
26นางนงเยาว์วรรณโวหาร
27นางนรีเนตรทันสมยะ
28นางนฤมลทะลิ
29นางนฤมลบัวชุม
30นางนันทิยาสิงห์แก้ว
31นางบัวผัดรัตนชีวร
32นางบัวลอยจตุนาม
33นางบัวหลีขันทอง
34นางบัวเรียวเสนีย์วรรณ
35นางบุปผากล้าหาญ
36นางบุษราสมณาศักดิ์
37นางผ่องพรรณมานัสสา
38นางผ่องศรีประชุม
39นางผ่องใสอินต๊ะจันทร์
40นางพยอมวงค์ไชยา
41นางพรหมพรศิริประยงค์
42นางฟองนวลดุเหว่า
43นางภัทรกุลไฝเครือ
44นางมัณฑนาปันสุวรรณ
45นางมัลลิกาสืบแสน
46นางมาลาบุญแรง
47นางยมศรีวิชัย
48นางยอด สติราษฎร์
49นางยุพินพรหมเสน
50นางยุพินมุทธามรกต
51นางรักษิณาวงศ์ษา
52นางรัชนีบุญเรือง
53นางรำพรรณอุทธโยธา
54นางรุ่งนภาเดชะบุญ
55นางละเอียดพรหมโลก
56นางละเอียดไชยนามน
57นางวราลีสุขี
58นางวลีส่องแสง
59นางวัชราภรณ์อินต๊ะวงศ์
60นางวัชรี ช้างสาร
61นางวารีศรีคำ
62นางวิยดาวงศ์ประสิทธิ์
63นางศรีคำใจดี
64นางศรีทัยประสงค์
65นางศรีประภามีสุข
66นางศรีพรรณสุคำหล้า
67นางศรีฟ้ากิตติ
68นางศรีรองอินต๊ะสาร
69นางศรีลักษณ์บุตรดี
70นางศิริขวัญฉายแสงมงคล
71นางศุภานันวงศ์ปัญญา
72นางสดใสพริบไหว
73นางสมจิตพรมทวีพร
74นางสมบูรณ์การเร็ว
75นางสมพรศิริพันธุ์
76นางสมพรใจบุญ
77นางสาครช่างสาร
78นางสาวกนกภรณ์วงศ์ใหญ่
79นางสาวณัฐิดาบุญชื่น
80นางสาวนภาพรรณวงค์ปัน
81นางสาวบุษราคัมคำฟู
82นางสาวปรานีโภชน์เจริญ
83นางสาวรัชนีกรพันธ์พัฒนกุล
84นางสาวรำพรรณสุจันทร์
85นางสาวรุจิราปินชัย
86นางสาวศรีทัยอุปมา
87นางสาวสายอรุณปินะดวง
88นางสาวอนงค์ศรีธิโอวาท
89นางสาวอารีย์ (เสียชีวิตแล้ว)อ้อยหอม
90นางสาวอำพรลาสอน
91นางสุกันยาเชื้ออินต๊ะ
92นางสุจินลาพลังช้างสาร
93นางสุพรรณีเจียมทวีผล
94นางสุพัฒน์ จันต๊ะนาเขต
95นางสุพัตราสำราญสุข
96นางสุพินดาแก่นเสลา
97นางสุภัศสรวรรณปลูก
98นางสุภาพรไม้ขนุน
99นางสุภาภรณ์จันทร์มา
100นางสุรินทร์คำภีระ
101นางสุรีย์ภรณ์เลิศวัชรสกุล
102นางสุวรรณาวงศ์ประสิทธิ์
103นางอนงค์จอมหล้า
104นางอรพรรณศิริธนากร
105นางอริษาธรรมสาร
106นางอรไทผันอากาศ
107นางอัมพรใจภักดี
108นางอารยาชัยแก้ว
109นางอำนวยเมืองมูล
110นางอำพรอัศราช
111นางอินทิราปินใจ
112นางอุไรดวงตา
113นางเกตุแก้วเกิดเรือง
114นางเพียรขุนติ๊บ
115นางเพ็ญศรีชื่นวงศ์
116นางเสาร์แก้วบุญนาวา
117นางแสงจันทร์หลวงคำดุก
  <<ย้อนกลับ