ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:668227
ทั้งหมด:668373
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 16:51:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
       สัมภาษณ์  > ศาสตราจารย์พิเศษวิชา  มหาคุณ > พลเอก บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์ > นายสราวุธ  เบญจกุล


(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 13:55:47 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
     สัมภาษณ์ > นายตวง  อันทะไชย > ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์  จิตระดับ > ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ จรัส  สุวรรณเวลา  


(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:13:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ
     สัมภาษณ์  > นายดิสทัต  โหตระกิตย์ > ดร.เดือนเด่น  นิคมบริรักษ์


(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: แนวทางการปฏิรูปประเทศ : มิติใหม่สำหรับการพัฒนาชาติบ้านเมืองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
พุธ 22 พ.ย. 17@ 14:41:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ แนวทางการปฏิรูปประเทศ : มิติใหม่สำหรับการพัฒนาชาติบ้านเมืองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
      สัมภาษณ์ > ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยงยุทธ  สาระสมบัติ > ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ 


(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 11:37:54 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
       สัมภาษณ์  > นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ > นายพีระศักดิ์  พอจิต > ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย  ณ เชียงใหม่ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล

      

(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: แนวทางการจัดทำ การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 11:49:24 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ แนวทางการจัดทำ การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
      โดย  กองบรรณาธิการ
 

(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐตามมาตรา ๗๗ ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 11:32:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 5 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ มาตรการก่อนการตรากฎหมยของรัฐตามมาตรา ๗๗ ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
     สัมภาษณ์ > นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ > นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย


(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ศุกร์ 14 ก.ค. 17@ 10:59:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
      สัมภาษณ์  >  พลเอก ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ  >  ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ
 

(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: พระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศุกร์ 19 พ.ค. 17@ 06:39:34 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ พระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
       สัมภาษณ์  > ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ  >  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 


(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: การปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแนวใหม่
พุธ 30 พ.ย. 16@ 11:28:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 5 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ การปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแนวใหม่
       สัมภาษณ์ > นายมนัส  แจ่มเวหา  > นายโกมล  จิรชัยสุทธิกุล
 
     

(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
พฤหัสบดี 03 พ.ย. 16@ 13:15:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 3 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
      สัมภาษณ์  >  คุณปกรณ์  นิลประพันธ์  >  คุณพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ  >  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ (แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: มาตรการทางกฎหมายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสำหรับประเทศไทย
พฤหัสบดี 03 พ.ย. 16@ 11:24:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 3 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ มาตรการทางกฎหมายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสำหรับประเทศไทย
      สัมภาษณ์  >  นายชาติ  หงศ์เทียมจันทร์  >  ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  วงศ์บัณฑิต  >  ดร.สมิทธ์  ตุงคะสมิต 


(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: แนวทางการปฏิรูประบบภาษีอากรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
พุธ 06 ก.ค. 16@ 14:54:14 ICT โดย law2012 (อ่าน 28 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

แนวทางการปฏิรูประบบภาษีอากรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
      สัมภาษณ์ > ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม  นายประภาศ  คงเอียด  ดร.พิสิฐ  ลี้อาธรรม            (แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

ทิศทางรัฐสภาไทย : ศักราชใหม่ในการปฏิรูปประเทศ
อังคาร 19 เม.ย. 16@ 11:00:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 52 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

ทิศทางรัฐสภาไทย  :  ศักราชใหม่ในการปฏิรูปประเทศ
      สัมภาษณ์  >  ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ  >  ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน์   อียด(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบ ที่มา และอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ
จันทร์ 18 เม.ย. 16@ 18:29:26 ICT โดย law2012 (อ่าน 44 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบ ที่มา และอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ในอันที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการเมือง
ของประเทศไทย
       สัมภาษณ์  >  นายมีชัย  ฤชุพันธุ์    ละเอียด               (แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

78 เรื่อง (6 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)