ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:668227
ทั้งหมด:668373
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: สรุปสัมมนาทางวิชาการ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ความเหมาะสมของการกำหนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 17:01:46 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ ความเหมาะสมของการกำหนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: หลักเกณฑ์การกำหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 14:13:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ หลักเกณฑ์การกำหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 77 และมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:07:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 8 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 77 และมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: การพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 11:29:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ การพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:10:54 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดก ในประเทศไทยและฮ่องกง
(Family Mediation : The Hong and Thailand Experience)(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดกในประเทศไทย และฮ่องกง
ศุกร์ 14 ก.ค. 17@ 11:26:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ แนวทางที่เหมาะสมต่อการประนอมข้อพิพาททางครอบครัวและมรดกในประเทศไทย และฮ่องกง
(กฎหมายไทยเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ประเภทคดีที่สามารถประนอมข้อพิพาทได้ และตัวอย่างข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำคัญ)


(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: การปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด
ศุกร์ 19 พ.ค. 17@ 08:00:34 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ การปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: แนวทางและความเชื่อมโยงในการดำเนินงานและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่าง กสม. องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายตุลาการ
ศุกร์ 03 ก.พ. 17@ 14:54:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 4 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ แนวทางและความเชื่อมโยงในการดำเนินงานและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่าง กสม. องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายตุลาการ

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: นโยบายรัฐกับการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย
ศุกร์ 09 ธ.ค. 16@ 18:09:57 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ นโยบายรัฐกับการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ศาลยุติธรรมกับการแก้ปัญหาการทุจริต : อดีต ปัจจุบัน อนาคต (ความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน)
พุธ 30 พ.ย. 16@ 13:20:01 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ "ศาลยุติธรรมกับการแก้ปัญหาการทุจริต : อดีต ปัจจุบัน อนาคต" (ความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน)

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: "ศาลยุติธรรมกับการแก้ปัญหาการทุจริต : อดีต ปัจจุบัน อนาคต"
พุธ 30 พ.ย. 16@ 13:16:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ "ศาลยุติธรรมกับการแก้ปัญหาการทุจริต : อดีต ปัจจุบัน อนาคต" (บทบาทของศาลยุติธรรมต่อการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง)

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: นโยบายรัฐกับการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย
พุธ 30 พ.ย. 16@ 13:12:30 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ นโยบายรัฐกับการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย 

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ระบบการควบคุมตรวจสอบวินัยทางการค้าและงบประมาณกับแนวทางการร่างรัฐธรรมนูญ
พุธ 06 ก.ค. 16@ 16:11:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 26 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

ระบบการควบคุมตรวจสอบวินัยทางการคลังและงบประมาณกับแนวทางการร่างรัฐธรรมนูญ       (แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย
จันทร์ 18 เม.ย. 16@ 18:00:28 ICT โดย law2012 (อ่าน 36 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย
(Rule of Law  and  Democracy)
                                                                                                                                                                (แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
จันทร์ 11 ม.ค. 16@ 10:27:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 44 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

81 เรื่อง (6 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)