ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:668227
ทั้งหมด:668373
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: บทความทางวิชาการ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

บทความทางวิชาการ: ปฏิรูปการปล่อยชั่วคราวเพื่อความเสมอภาค
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 16:57:52 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
บทความทางวิชาการปฏิรูปการปล่อยชั่วคราวเพื่อความเสมอภาค
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง  ศรีสนิท


(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: หลักเกณฑ์การใช้ระบบคณะกรรมการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:02:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
บทความทางวิชาการหลักเกณฑ์การใช้ระบบคณะกรรมการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
โดย  กองหลักนิติบัญญัติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: กลไกในการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาคุณภาพของกฎหมายไทยในปัจจุบัน
พุธ 22 พ.ย. 17@ 15:45:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 3 ครั้ง)
บทความทางวิชาการกลไกในการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาคุณภาพของกฎหมายไทยในปัจจุบัน
โดย  นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 


(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
พุธ 22 พ.ย. 17@ 15:42:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
บทความทางวิชาการการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
โดย  นางวรรณวิมล  สินุธก


(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: พัฒนาการวุฒิสภาไทยใน 7 ทศวรรษ
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 11:32:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
บทความทางวิชาการพัฒนาการวุฒิสภาไทยใน 7 ทศวรรษ (The Thai Second Chamber Development in Seven Decades)
โดย  นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์  นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย


(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญใหม่กับวิถีแห่งอำนาจ
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:06:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญใหม่กับวิถีแห่งอำนาจ
โดย  ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ศาลและองค์กรอัยการ ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:04:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

ศาลและองค์กรอัยการ ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
โดย  ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: โฉมใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:00:52 ICT โดย law2012 (อ่าน 3 ครั้ง)
บทความทางวิชาการโฉมใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
โดย  ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล   อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด


(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: แนวทางการจัดทำ การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 11:56:46 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
บทความทางวิชาการแนวทางการจัดทำ การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
โดย  กองบรรณาธิการ 

(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: แนวทางการจัดทำ การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 11:56:32 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
บทความทางวิชาการแนวทางการจัดทำ การเสนอและการพิจารณาร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
โดย  กองบรรณาธิการ 

(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: จากยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิรูปประเทศต้องเสริมใยเหล็กด้วยการปรองดอง
ศุกร์ 14 ก.ค. 17@ 11:19:14 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

จากยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิรูปประเทศต้องเสริมใยเหล็กด้วยการปรองดอง
โดย  ดร. เริงศักดิ์  สูทกวาทิน
     (แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: หลักการตรากฎหมายที่ดีของฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา
ศุกร์ 03 ก.พ. 17@ 14:50:50 ICT โดย law2012 (อ่าน 3 ครั้ง)
บทความทางวิชาการหลักการตรากฎหมายที่ดีของฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา
โดย  นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์  สำนักกฎหมาย
 


(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ประสิทธิภาพของ "รัฐสภา" ภายใต้เจตนารมณ์ของ "รัฐธรรมนูญ"
พุธ 30 พ.ย. 16@ 12:39:07 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
บทความทางวิชาการประสิทธิภาพของ "รัฐสภา" ภายใต้เจตนารมณ์ของ "รัฐธรรมนูญ"  ตอนที่ ๓
โดย นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์
 

(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: ประสิทธิภาพของ "รัฐสภา" ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
พฤหัสบดี 03 พ.ย. 16@ 14:31:58 ICT โดย law2012 (อ่าน 6 ครั้ง)
บทความทางวิชาการประสิทธิภาพของ "รัฐสภา" ภายใต้เจตนารมณ์ของ "รัฐธรรมนูญ" ตอนที่ ๒
โดย  นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์  


(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: การพิสูจน์ความรับผิดทางละเมิดของแพทย์จากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ
พฤหัสบดี 03 พ.ย. 16@ 14:23:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 5 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

การพิสูจน์ความรับผิดทางละเมิดของแพทย์จากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ
โดย  ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล (แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

197 เรื่อง (14 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)