ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:668227
ทั้งหมด:668373
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: การปฏิรูปกฎหมาย

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

การปฏิรูปกฎหมาย: ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 17:28:37 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ตอนที่ ๒ สาระสำคัญของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 15:00:56 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ตอนที่ ๒ สาระสำคัญของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ
พุธ 22 พ.ย. 17@ 16:20:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: หลักการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ตามกฎหมายต่างประเทศ
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 10:57:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายหลักการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ตามกฎหมายต่างประเทศ


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: หลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:48:48 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมาย

หลักเกณฑ์ในการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: มี.ค.-เม.ย. 2560
ศุกร์ 14 ก.ค. 17@ 12:12:42 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายมาตรการและกลไกในการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: การคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวนคดีอาญา
ศุกร์ 19 พ.ค. 17@ 08:28:38 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายการคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวนคดีอาญา


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....
ศุกร์ 03 ก.พ. 17@ 16:12:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: ก.ย.-ต.ค. 2559
ศุกร์ 09 ธ.ค. 16@ 17:41:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายสถาบันวิทยาลัยชุมชน : Institute of Community Colleges 


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: ก.ค.-ส.ค.2559
พฤหัสบดี 03 พ.ย. 16@ 10:37:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 3 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายเกร็ดแนวคิดจากกฎหมายนิวเคลียร์ของต่างประเทศ 
 

(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: พ.ค. - มิ.ย. 2559
จันทร์ 26 ก.ย. 16@ 17:32:48 ICT โดย law2012 (อ่าน 3 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายพลังงานนิวเคลียร์กับความปลอดภัยภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: มี.ค.-เม.ย. 2559
จันทร์ 26 ก.ย. 16@ 17:30:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายหลักเกณฑ์ในการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: ม.ค.-ก.พ. 2559
จันทร์ 26 ก.ย. 16@ 17:29:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: พ.ย.-ธ.ค. 2558
จันทร์ 26 ก.ย. 16@ 17:27:37 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายบทวิเคราะห์พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558   


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: ก.ย. - ต.ค. 2558
จันทร์ 26 ก.ย. 16@ 17:26:04 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

58 เรื่อง (4 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)