ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:668225
ทั้งหมด:668371
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

มุมสะท้อนความคิด: มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลระบบการชำระเงินและบริการการชำระเงินตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 17:25:42 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลระบบการชำระเงินและบริการการชำระเงินตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ข้อพิจารณาในการออกกฎของฝ่ายปกครองที่กำหนดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 14:57:25 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติข้อพิจารณาในการออกกฎของฝ่ายปกครองที่กำหนดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: การทำหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:32:51 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการทำหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: การนับระยะเวลาวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติกรณีกำหนดให้มีผลบังคับเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง
พุธ 22 พ.ย. 17@ 16:14:56 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการนับระยะเวลาวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติกรณีกำหนดให้มีผลบังคับเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขในการตราพระราชกำหนดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 11:05:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 4 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขในการตราพระราชกำหนดตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: หลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนุญ
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:40:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 5 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ

หลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนุญ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐  (แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: มี.ค.-เม.ย. 2560
ศุกร์ 14 ก.ค. 17@ 12:05:35 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับผลงานด้านการตรากฎหมาย

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ม.ค.-ก.พ. 2560
ศุกร์ 19 พ.ค. 17@ 08:25:42 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการนำหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษตามกฎหมายต่างประเทศมาบังคับใช้กับคดีละเมิดตามกฎหมายไทย(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ย.-ธ.ค. 2559
ศุกร์ 03 ก.พ. 17@ 16:14:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 3 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบธุรกิจที่พักรายวัน

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ย.-ต.ค.2559
ศุกร์ 09 ธ.ค. 16@ 17:45:50 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการบังคับตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในคดีแพ่งและคดีอาญา

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ก.ค.-ส.ค.2559
พฤหัสบดี 03 พ.ย. 16@ 10:40:58 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่เนื่องจากการเป็นบุคคลล้มละลาย

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ค.-มิ.ย. 2559
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 16:06:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการตกเป็นบุคคลล้มละลายกับสถานภาพของการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: มี.ค.-เม.ย. 2558
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 16:03:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการปฏิบ้ติราชการแทน  การรักษาราชการแทน  และการรักษาการในตำแหน่งของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: ม.ค.-ก.พ. 2559
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 15:59:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติผลการบังคับใช้กฎหมายลำดับรองภายหลังจากที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิม 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: พ.ย.-ธ.ค. 2558
อังคาร 04 ต.ค. 16@ 15:57:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับโดยร่างพระราชบัญญัติฉบับเดียว 

(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

61 เรื่อง (5 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)