ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:16
บุคคลทั่วไป:38200
ทั้งหมด:38216
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

กระดานข่าว ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กระดาน

 กฎหมาย
    ร่างกฎหมาย
 ทั่วไป
    ทั่วไป

กระทู้ใหม่  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
 ทดสอบ 2 578  เมื่อวันที่ 22/01/2014 เวลา 14:07 น.
กระทู้ 1 | กระทู้และตอบ 3 | เข้าชม 578 | ตอบ 2 | สมาชิก  -1
[ กระดานข่าว ]   [ ค้นหา ]   


สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ: ที่ ๒๓ / ๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พุธ 15 ม.ค. 14@ 14:05:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 48 ครั้ง)
สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  ศาลปกครองสูงสุดส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (บริษัท สยามโมเดิร์นพลาสติก อินดัสทรี จำกัด) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา  ๑๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ (๑) (๓) และมาตรา ๖๐ หรือไม่

รายละเอียด...(แสดงความเห็น? | สรุปคำวินิฉัยของศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมไทย
พุธ 16 ต.ค. 13@ 12:29:09 ICT โดย law2012 (อ่าน 83 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียด::

(มีต่อ... | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: "หลักการตีความกฎหมายตามครรลองของหลักนิติรัฐและนิติธรรม" ศ.(พิเศษ) ธานินทร์ กรัยวิเชียร / ศ. กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
พฤหัสบดี 03 ต.ค. 13@ 11:53:01 ICT โดย law2012 (อ่าน 130 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ

รายละเอียด>>(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

ผู้ช่วยเลขานุการตามข้อบังคับฯ กับปัญหาในทางปฏิบัติ (สมใบ มูลจันที)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 15:09:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 106 ครั้ง)
บทความทางวิชาการรายละเอียด>>

(มีต่อ... | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: หลักการไม่เลือกปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ [Non - Discrimination] ..(จุฬารัตน์ ยะปะนัน)
พฤหัสบดี 26 ก.ย. 13@ 14:31:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 160 ครั้ง)
บทความทางวิชาการ

รายละเอียด>>(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)