KM อินโฟกราฟิกส์ (Infographics)

click เพื่อเข้าชม

การจัดการความรู้ ประจำปี 2560
 
สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หัวข้อ งานสารบรรณ หนังสือราชการ บริหารและจัดการไม่ง่ายอย่างที่คิด ครั้งที่ 1
   
สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หัวข้อ งานสารบรรณ หนังสือราชการ บริหารและจัดการไม่ง่ายอย่างที่คิด ครั้งที่ 2
   
สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หัวข้อ งานสารบรรณ หนังสือราชการ บริหารและจัดการไม่ง่ายอย่างที่คิด ครั้งที่ 3
   
สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หัวข้อ งานสารบรรณ หนังสือราชการ บริหารและจัดการไม่ง่ายอย่างที่คิด ครั้งที่ 4
   
สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หัวข้อ งานสารบรรณ หนังสือราชการ บริหารและจัดการไม่ง่ายอย่างที่คิด ครั้งที่ 5