ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา............

ช่องทางการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 
๑. มาติดต่อด้วยตนเอง โดยยื่นแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ในเวลาราชการ) ๒ แห่ง ได้แก่
  • ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
    ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
  • ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักบริหารงานกลาง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
    ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
    โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
    และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนยื่นต่อเจ้าหน้าที่

๒. ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่ www.senate.go.th/information

๓. ค้นหาผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ได้ที่

๔. ขอรับบริการทางไปรษณีย์ โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอบริการข้อมูล ข่าวสารทางไปรษณีย์ พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

๕. ขอรับบริการทางโทรสาร ที่หมายเลข ๐ ๒๘๓๑ ๘๔๗๐, ๐ ๒๘๓๑ ๘๓๕๘ (ในเวลาราชการ)
โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอบริการข้อมูลข่าวสารทางโทรสาร
พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

๖. ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๘๔๖๙, ๐ ๒๘๓๑ ๘๓๕๗ (ในเวลาราชการ) หรือดูจากดัชนีข้อมูลข่าวสาร ใน www.senate.go.th/inforcenter ซึ่งมีเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานภายใน อำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถาม