ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา............

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 
 
 
นายมนตรี รูปสุวรรณ
ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ
ประธานกรรมการ
   
   
นางมัลลิกา ลับไพรี นางสาวศศิธร ศรีสุจริต
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
รองประธานกรรมการ กรรมการ
   
   
นางสาวศิริพงษ์ อาศนะเสน นางสาวสุภางค์จิตต ไตรเพทพิสัย
ผู้อำนวยการสำนักการประชุม ผู้อำนวยการสำนักกำกับและตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการ
   
   
นายฉัตรไชย รอดประเสริฐ นางจิราภา ทรัพยสาร
ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๑ ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๒
กรรมการ กรรมการ
   
   
นายนัฑ ผาสุข นางสาววราภรณ์ มีเปรมปรีด์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๓
กรรมการ กรรมการ
   
   
นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล นางพนมพร จันทร์กระจ่าง
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและชวเลข
และการสื่อสาร กรรมการ
กรรมการ  
   
   
นางนิภาพร ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง
กรรมการและเลขานุการ