• slidebg1
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ล่าสุด
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ วันศุกร์ ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
Scroll to Top