• slidebg1
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ล่าสุด
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
Scroll to Top