เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ล่าสุด

๑. พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ [บทสรุปสมาชิก]
 
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

๑. พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ [บทสรุปสมาชิก]
 
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ผู้เข้าเยี่ยมชม
ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗