• slidebg1
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ล่าสุด
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
Scroll to Top