• slidebg1
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ล่าสุด
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑ วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
Scroll to Top