คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Committee on ...
  Welcome...
เว็บไซต์คณะกรรมาธิการ
ข่าวสารกิจกรรม
รายงาน
บทความ
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา มีกำหนดเดินทางไปตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีขอความกรุณาช่วยเหลือและตรวจสอบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการตัดถนน เพื่อขนส่งถ่านหินของบริษัท สระบุรีถ่านหิน จำกัด ในพื้นที่อำเภอแ
ปรับปรุงล่าสุด 2009-12-21 | อ่าน 408 ครั้ง


กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน
ของ

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

เดินทางไปตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

กรณีขอความกรุณาช่วยเหลือและตรวจสอบผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

จากการตัดถนน เพื่อขนส่งถ่านหินของบริษัท สระบุรีถ่านหิน จำกัด

ในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ณ จังหวัดเชียงราย

  

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๒

เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา                   -   คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เวลา ๐๘.๓๕ นาฬิกา                   -   ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ไปยังท่าอากาศยานเชียงราย
โดยเที่ยวบิน TG ๑๓๐

เวลา ๐๙.๕๕ นาฬิกา                    -   เดินทางถึงท่าอากาศเชียงราย

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา                    -   เดินทางออกจากท่าอากาศยานเชียงรายไปยังที่พัก

เวลา ๑๑.๐๐- ๑๒.๐๐ นาฬิกา         -   รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา                    -   ออกเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดเชียงราย

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา         -   รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความคืบหน้าในการพิจารณาศึกษา
ความเหมาะสมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีบริษัท สระบุรีถ่านหิน จำกัด ขออนุญาตนำเข้าถ่านหินนอกเส้นทางจุดผ่านแดนถาวรบริเวณ
บ้านม้งเก้าหลัง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดย

                                                ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒

                                                อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงราย ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย นายด่านศุลกากรจังหวัดเชียงราย นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง นายอำเภอแม่สาย ผู้บังคับหน่วย
เฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๓ ผู้กำกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๑
ผู้กำกับตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา                   -   ออกเดินทางเข้าที่พัก

เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา                    -   รับประทานอาหารเย็น

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๒

เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา                   -   เดินทางออกจากที่พักไปยังบ้านม้งเก้าหลัง อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา                    -   ศึกษาเส้นทางการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ของบริษัท สระบุรีถ่านหิน จำกัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายแยก ทล.๑๑๓๐
– บ้านม้งเก้าหลัง อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย

เวลา ๑๑.๐๐- ๑๒.๐๐ นาฬิกา         -   รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา         -   รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบถนน สาย ชร.๕๐๒๖

                                                ช่วงถนนตั้งแต่บ้านม้งเก้าหลัง – บ้านหินแตก อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย

เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา                   -   ออกเดินทางเข้าที่พัก

เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา                    -   รับประทานอาหารเย็น

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๒

เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา                   -   เดินทางออกจากที่พักไปยังบ้านห้วยอื้น ตำบลเทอดไทย

                                                อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา                    -   ศึกษาเส้นทางการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ของบริษัท สระบุรีถ่านหิน จำกัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านห้วยอื้น - บ้านห้วยผึ้ง
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เวลา ๑๑.๐๐- ๑๒.๐๐ นาฬิกา         -   รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา         -   รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบถนน สาย ชร.๕๐๒๖

                                                ช่วงถนนตั้งแต่บ้านห้วยอื้น - บ้านห้วยผึ้ง อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย

เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา                   -    รับประทานอาหารเย็น

เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา                    -   ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานเชียงราย

เวลา ๒๐.๒๐ นาฬิกา                    -   เดินทางออกจากท่าอากาศยานเชียงราย โดยเที่ยวบิน TG ๑๔๑

เวลา ๒๑.๓๕ นาฬิกา                    -   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
> เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
> เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสหภาพพม่า วันที่ 22-25 มีนาคม 2554
เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสหภาพพม่า วันที่ 22-25 มีนาคม 2554
> เดินทางเพื่อศึกษาสภาพปัญหา ข้อมุลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี
เดินทางเพื่อศึกษาสภาพปัญหา ข้อมุลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี
หน้าหลัก | อำนาจหน้าที่ | คณะกรรมาธิการ | คณะอนุกรรมาธิการ | การประชุม | วุฒิสภา

ติดต่อ: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0-2244-1777-8 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 eMail: committee19@senate.go.th
Coptright ©2007 Senate Thailand. Allright reserved.