คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
Committee on Human Rights, Right and Liberties and Consumer Protection
  Welcome...
เว็บไซต์คณะกรรมาธิการ
ข่าวสารกิจกรรม
รายงาน
บทความ
เอกสารการประชุม
เว็บบอร์ด

แนวทางการทำงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค
(Committee on Human Rights,The Right and Freedom,
and Consumer Protection)
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗๗
(๒๒)
--------------------


 () พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพหรือร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่วุฒิสภามอบ
หมาย


() พิจารณาเรื่องหรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ เท่าที่ไม่ขัดแย้งหรือซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานของหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ โดยกรรมาธิการอาจพิจารณาหยิบยกเรื่องร้องเรียนและเรื่องอื่นใดที่มีความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน  สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมในภาพรวมและอยูในความสนใจของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ


() ติดตามการทำงานของภาครัฐและภาคประชาชนเกี่ยวกับการเสริมสร้าง สิทธิเสรีภาพแก่ชุมชนด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนการสร้างหลักประกันและความมั่นคง ในคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยรวมให้มีความปลอดภัยในการบริโภค ทั้งในระดับโครงสร้าง นโยบาย กฎหมาย และการพัฒนาในพื้นที่


() ตรวจสอบการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยและการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อรักษาสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม ตลอดจนสวัสดิภาพชีวิตของพลเมืองไทย


() ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรภาคประชาชนในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแกไขปัญหา


() ตรวจสอบการกระทำ การละเว้นการกระทำ หรือการประพฤติอันมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและผู้บริโภค


(๗) พิจารณาสอบสวนศึกษาเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค


() ติดตามการร่างกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ หรือการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อหาแนวทางแก้ไข ด้วยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา


() ผลักดันการเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ หรือการคุ้มครองผู้บริโภค


(๑๐)  กระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


 


            --------------------

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์รัฐสภา
เว็บไซต์วุฒิสภา
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะกรรมาธิการ
เครือข่ายรัฐบาลไทย

เว็บไซต์กระทรวง

เครือข่ายองค์กร
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค(อย.)
 แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิม
 องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
 ศูนย์ข้อมูลนักการเมืองไทย
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา
   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
      แห่งประเทศไทย
   สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
   ใต๊ข่าวภาคใต้ สถาบันอิสรา
   องค์กรนักข่าวไร้พรมแดน  
    
(อันดับเสรีภาพสื่อ ปี 2008)
   TV Online

  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)
 
 

หน้าหลัก | อำนาจหน้าที่ | คณะกรรมาธิการ | คณะอนุกรรมาธิการ | การประชุม | วุฒิสภา

ติดต่อ: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0-2244-1777-8 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
eMail: committee22@senate.go.th
Coptright ©2007 Senate Thailand. Allright reserved.