พบข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ

 

1   ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๔(สมัยสามัญทั่วไป) วันที่ ๒ ก.ย. ๕๖      
2   กรอบการพิจารณารายกระทรวง ทบวง กรม      
3   กำหนดการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ๒๕๕๗      
4   แผนผังที่นั่งห้องประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ      
5   รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ วุฒิสภา      
6   ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ      
7   ระเบียบวาระการชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ   
8   แนวทางการชี้แจงของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด      
9   แนวทางการชี้แจงของส่วนราชการ      
10   ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ๒๕๕๗ (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)      
11   บันทึกวิเคราะห์สรุป ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ๒๕๕๗      
12   ฉบับที่ ๑ รับ-จ่ายเปรียบเทียบ งบประมาณรายจ่าย ๒๕๕๗      
13   ฉบับที่ ๒ ประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่าย ๒๕๕๗      
14   ฉบับที่ ๔ รายจ่าย งบประมาณ ๒๕๕๗      
15   พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ๒๕๕๗      
16   กรอบระยะเวลา ๒๕๕๗      
17   เล่ม ๑      
18   เล่ม ๒      
19   เล่ม ๓      
20   เล่ม ๔      
21   เล่ม ๕      
22   เล่ม ๖      
23   เล่ม ๗      
24   เล่ม ๙      
25   เล่ม ๑๐      
26   เล่ม ๑๒      
27   เล่ม ๘(๑)      
28   เล่ม ๘(๒)      
29   เล่ม ๘(๓)      
30   เล่ม ๘(๔)      
31   เล่ม ๘(๕)      
32   เล่ม ๑๑(๑)      
33   เล่ม ๑๑(๒)      
34   เล่ม ๑๑(๓)      
35   ฉบับที่ ๕ จำแนกตามโครงสร้างยุทธศาสตร์      
36   ฉบับที่ ๕ รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง      
37   เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ เล่ม ๖      
38   เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ เล่ม ๕