ประวัติวุฒิสภา
  โครงสร้างวุฒิสภา
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ประธานวุฒิสภา
  รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1
  รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2
  สมาชิกวุฒิสภา
  เข้าสู่หน้าหลัก
  คณะกรรมาธิการการกีฬา
  คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
  คณะกรรมาธิการการคมนาคม
  คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
  คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
  คณะกรรมาธิการการทหาร
  คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
  คณะกรรมาธิการการปกครอง
  คณะกรรมาธิการการพลังงาน
  คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
  คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม ฯ
  คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจ
  คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม
  คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารฯ
  คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ ฯ
  คณะกรรมาธิการการศึกษา
  คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
  คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญฯ
  คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ
  คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ฯ
  คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพฯ
  คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
  ประวัติความเป็นมา
  โครงสร้างสำนักงานฯ
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมหลัก
  อำนาจหน้าที่สำนักงาน
  อำนาจหน้าที่เลขาธิการ
  แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ
  วีดิทัศน์สำนักงาน
  ภาพ-ข่าว ประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา
  ภาพ-ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ประกาศรับสมัครบุคลากร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน/ผู้เชี่ยวชาญ
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  แสดงความคิดเห็น
  เบอร์โทรศัพท์
  แผนที่
  ระเบียบวาระการประชุม
  บันทึกการประชุม
  เอกสารประกอบ
  ข้อบังคับการประชุม
  กำหนดการประชุม [PDF Version]
  ตารางการประชุม [PDF Version]
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภา
  คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิก
  การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
  บุคคลากรในสำนักงาน
  บุคคลภายนอก
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2548

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา....  


ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หลักสูตร
" หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางการอนุมัติให้ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลัง
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ "
ประกาศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรื่อง "ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก"
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์(ภาษารัฐเซีย)
ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล๔
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์๔
ตำแหน่งนักบัญชี๔และตำแหน่งวิทยากร๔
จากเดิมวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔
เป็นวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔

  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
  ศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
 
 
ผู้นำนักประชาธิปไตย
วุฒิสภา
เค้าโครงเรื่องของผู้รับการ
ประเมิน
แบบขอใช้บริการข้อมูล
ข่าวสารฯ ทางอินเทอร์เน็ต
 
เข้าสู่ระบบอีเมลล์สำนักงาน เข้าสู่ระบบอินทราเน็ตสำนักงาน